לואש ידגנתמל הנינח

("םימיה ירבד" רפוס תאמ) לגלגתא םאלכמ ררחשל היה הרתכהה תגיגח רחאל .לארשיב ןושארה ךלמה לש ןושארה והשעמ
.דעלג-שבי תמחלמ ינפל הפצמב דמעמב ודגנ יתיסה רשא ,םירפא ינבמ םישנאה תצובק

םיטבשה יחילש ושע רשאכ לואשל החנמ שיגהל םכש ינב םשארבו םירפא ישנא וברס רוכזכ
םה .החנמ תשגה-יאב וקפתסה אל םה םלוא .לאומש תנמזה יפל הפצמל ואבש םירחאה
:לואש דגנ םיתיסמו תוחלשמה ןיב םיבבוס ולחה
לשומ אצי םירפאמ אל םאה ?לארשי לע וכלמי יכ ןימינב ינב ימ ?הז ונעישוי המ"
"?ויחא ריזנ יהי ףסוי ןב אלו
.יחרזמה ןדריה רבעמ דעלגו ריכמ ינב םג םמעו םירפא ינב םהיחאל ופרטצה השנמ ינב
ושרדו לאומש ינפב דעלג ינב םינושאר ובצייתה התע .םיתיסמה ישאר ורצענ לאומש תדוקפל
םיתיסמה תא גרוהל איצוהל ועבת םה .לואש לע וגיעלה רשא לעיילבה ינב תא םהידיל ריגסהל
.לארשי עישומ דגנ

עבוקה אוה לואש םא יכ לארשי טפוש אוה אל האלהו התעמ .ךלמה לא םתוא הנפה לאומש
.תוומל וא םייחל םעב םיאטוחה לש םלרוג תא

התייה הבר המ םלוא .םיתיסמה תא גרוהל איצוהל עבתו לואש להא לע אבצ בר ןומה
:ורמואבו יתוכלמה להאה ןמ לואש תאצב העתפהה
,םעל לארשי היה הזה םויה ,לארשיל העושת 'ה השע םויה יכ הזה םויב שיא תמוי אל"
רשא םכלמ לא םבל םג בושיו םמע 'ה יהיו ולהואל שיא ובושי .לארשי יטבש דחי ,דחי
."םהל ןתנ 'ה
בבל-לודג ךלמ ןכא יכ ,םעה שפת עגר רובעכ םלוא .הקומע הממד הררתשנ ןושארה עגרב
:לוקב ארק והשימ .וינפל דמוע

."!ךלמה יחי" :וירחא ועירה תולוק יפלאו "!ךלמה יחי"8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג