תוגיהנמ תונש 40 רחאל

דרפנ לאומש

םעה תא טיטרמ שגרנ םואנב("םימיה ירבד" רפוס תאמ) לגלג

גגוחה םעה לכ תא תינש לאומש סניכ ,ברעמב םילשורי ירהב שמשה ימודמד םע ,ברע תונפל
.םעה גיהנמו טפושכ הנש םיעבראכ ושמש רחאל ונממ דרפיהל ידכ לגלגב

.קוחרמל איבנה קיהבה גלשמ ןבל ןקזו תורעש רוטע ,הכורא הנבל המילג ףוטע

ויניע תא ריבעה לאומש .דובכ תרדהב וב ךמתו ונימיל לואש בצייתה ,ורבד תא עימשהל ומוקב
:רמאו חתפ ךכ דחא .םשפנ קמוע דע םיעזעוזמ ודמעש לארשי ינב ינומה ינפ לע

ךלמה הנה התעו .ךלמ םכילע ךילמאו יל םתרמא רשא לכל םכלוקב יתעמש הנה"
יננה .הזה םויה דע ירוענמ םכינפל יתכלהתה ינאו יתבשו יתנקז ינאו םכינפל ךלהתמ
?יתקשע ימ תא ?יתחקל ימ רומחו ?יתחקל ימ רוש תא :וחישמ דגנו 'ה דגנ יב ונע
"!םכל בישאו יב ונע ?וב יניע םילעאו רפוכ יתחקל ימ דימ ?יתוצר ימ תא

:דחא הפ ונע הרושב םינושאר ודמעש םיטבשה ינקז רשע-םינש
."המואמ שיא דימ תחקל אלו ונתוצר אלו ונתקשע אל"

:ולוכ םעה רבע לא לאומש הנפ זאו
."המואמ ידיב םתאצמ אל יכ ,הזה םויה וחישמ דעו םכב 'ה דע"

"!דע" :דחא לוק אצי תובבלו תויפ תובברמ ,םעה לכ יפמו

"...!םיהולא שיא ונבזעת לא"
:איבנל רמא ומוק ירחאו .הנבלה ותרדא ילושל קשנו איבנה ינפל ךרב ערכ לואשו

.םשטת לאו םבזעת לא ,םיהולאה שיא אנא ,ךדימ ךלמ םשקבב הזה םעה אטח םא"
"!םיהולאה שיא ונבזעת לא .םלש בבלב דובענ לארשי יהולא 'ה תאו ונחנא ךידבע

:תובבר יפמ ותמועל הנע רידא לוקו

"!םיהולאה שיא ונבזעת לא"

המירצמ בקעי תדר זאמ המואה תודלות תא רפיסו רזח .םעל ורבד תא בוש לאומש אשנ זאו
:םייס הכו .לארשיב ךלמה םוי הזה םויה דעו

"םכדעב ללפתהל לודחמ יל הלילח"
אל רשא והותה ירחא ורוסת אלו .םכבבל לכב 'ה תא םתדבעו 'ה ירחאמ ורוסת לא"
'ה ליאוה יכ ,לודגה ומש רובע ומע תא 'ה שוטי אל יכ .המה והות יכ וליצי אלו וליעוי
יתירוהו םכדעב ללפתהל לודחמ 'הל אוטחמ יל הלילח יכנא םג .םעל ול םכתא תושעל
ואר יכ םכבבל לכב תמאב ותוא םתדבעו 'ה תא וארי ךא .הרשיהו הבוטה ךרדב םכתא
."ופסית םככלמ םג םתא םג וערת ערה םאו .םכמע לידגה רשא תא

ירה ירוחאמ ועקבש תונורחאה שמשה ינרק וינפב וצנצנ םינורחאה וירבד תא לאומש רבדב
.םיהולא ךאלמ ינפכ וינפו ,הדוהי8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג