םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ

לארשיב ךלמ תויהל תשלושמ הריחב רחבנ רשא שיאה,םינחבמ השולש רובעל בייחתנ אוה .לארשיב רתכל יוארה שיאה רחבנ תולקבו תוטשפב אל
רימחמ איבנ יניעב םג ןח אוצמלו .םעה ןחבמו םיהולא ןחבמ ,איבנה ןחבמ .ורבחמ השק דחאה
,אוה לק רבד אל םיגלופמה לארשי יטבש לכ יניעב םג םלענו רתתסמ לא יניעב םג ,לאומשכ
.ול אוה בוט ןמיס ןכא הלאה םינחבמה לכב לואש דמע םאו

איבנה ריחב
םסרפתנ זאמ ירהו ?הכולמ אצמו תונותא שפחל אציש שיאה לש ורופיס תא דוע עדי אל ימ
אלא .תונותא ...ישפחמ םיטטושמ םירענ םש אצמת אלש ץראב ליבש ךל ןיא השעמה רופיס
הכזש המל הכזי תונותא שפחמ לכ אלו םעלב לש ונותא התכזש המל הכוז ןותא לכ אלש
.לואש

?וכילמהל וילא וכשמנ לאומש לש ובלו ויניעש ,םילכה לא אבחנה שיק ןב לואשב וב היה המ

תתלו םעה לוקב עומשל לאומש לע לטוה רבכ םא .האנה והארמ ירחא ךשמנ אוה םירמוא שי
.והארמב דובכ ררועיש רודהו ףוקז ,ותוינוציחב האנ שיא הז יהי ,ךלמ ול

תא םעה הלעה זאמ .לאומש יניעב ןח ואשנש םה לואש לש ותוטשפו ותועינצש םירמוא שי
ול ףינהל ולחה םיבר .רתכל םייניע תאשל םעב תודבוכמה תוחפשמה ולחה ךלמל ותעיבת
זאמ ןכש ,םירפא טבש ידבכנ תושעל ולידגה דוחייב .'הל תונברוק איבהל םתוברהב איבנל
תאנקל לאומש ששח .םהל םיווחתשמ לארשי יטבש לכש םהיתומולחב םה םיאור םהיבא ףסוי
תא ותוארבו ;בקעי ינבב ריעצב ,םיטבשה ןטקב רחבו אצי ,םירפא ינב תוואגלו הדוהי טבש
.וב רחב - ובל רשויו ותוונעו ויתוחרואו וישעמ תאו לואש שיאה

הכולמל הליחת דגנתהש ןוויכמ אקווד .םעל ותריחב רבד תא דימ הלג אלו לאומש רהזנ םלוא
והחשמו רחשה תולעכ ותיב גג לע והלעה אוה .דבלב ונוצרמ שיא םעה לע ליטהל אובי אל
לומ םהינש ,ךלמ תויהל דעוימהו ןקז איבנ ,ויה דבלב םיינש .איבנ תחישמ ,הנושאר החישמ
.חרזמב ןושאר הבוגב םימדמדמו ברעמב םילפא ,םיקומע םימש

םיהולא ריחב
הכ .האובנלו םיהולאל ותאנק לכ לע ,ויתוקפס לכ לע הבג .העש התוא לאומש הבג הובג ,ןכא
רשא תא קרו םלועל עדנ אל ,םהיניב ורבדנ המו .ץראו םימש לומ הווש םתמוקו םיינשה ודמע
.עדנ הזמ רחאל היה

:לואשל םעה המתשכ .םהמ דחאכ היה םיאיבנ רבחב ושגפבו לואש לע החלצ םיהולא חור
השוריב תרבוע הניא האובנ חור ןכא יכ - ?םהיבא ימו :םהל ורמאו ונע ?םיאיבנב לואש םגה
.םיהולא יניעב אוה בוט ןכא יכ לואשב וב הרבג ותנומאו .תובא תלחנכ

ליפה .ןימינב לע לרוגה אציו ,םיטבשה ןיב לרוגב ליפה ,הפצמל םעה תא לאומש סניכ זאו
.שיק ןב לואש לע לרוגה אצי יכ דע ןימינב תוחפשמ ןיב לרוגב

יכ ,'ה וב רחב רשא םתיארה" .וב רחב רשא םיהולא םשב החישמ ,הינשב לאומש והחשמ זאו
.ךלמה יחי :עירה םעה לכו .לאומש רמא - םעה לכב והומכ ןיא

םעה תא לאומש ליגרה לגרה .התפצמה אובל קעזנ םעה לכ אל תישאר .םיזגנ לא ?םעה לכ
:ושפנל רמוא היה דחא לכו ,םיטבשה ןיב ךלוה בבוס היה אוה .דחא יזכרמ םוקמ םהל ןיאש
.ילא אובי אוה ןה ,איבנה לא הלעא יכ יל המ

תא וארש הלא ןבומכ ואבו וזרדזה ,ךלמה תריחב לע עידוהל לאומש דמועש רבדה עדונשכ
לכ וצר הרואכל ?םינטורה ובר יכ ןכ םא אלפ המ ...ויה םיטעמ אלו .הכולמל םייואר םמצע
יאנת ךא - יולגב םאו ובלב םא - הנתה םהמ דחא לכש אלא ,םעל ךלמ רחבייש םעה ישאר
.ךלמה היהי אוהש :"טועפ"

- ורמא רשא ןכ לע ואצמנו
.הפצמ תא זובבו סעכב ובזעו "?הז ונעישוי המ" - שחל לוקב אקווד ואלו

.לארשיב ךלמ ןיא ןיידעו ,רחב םיהולא ,רחב איבנה

הובג הלעמו ומכשמ
םידרומכ ןידל םדימעהל ,םינטורה תא קיתשהל ,ךלמכ דימ לועפל לואש היה יאשר הרואכל
םג ולש הדירפה תרישב השמ דיעוה אוושל אל .הקומעה ותנובתב השע ןכ אל םלוא .תוכלמב
.לארשי םע תירבל םידעל ץראה תא םג םימשה תא

עדי .ץראה ןמ םג תודעל םיקוקז םה .םימשה ןמ תוחכוהבו תוארתהב םהל יד אל לארשי
תא ונתנ רבכ םימשה .והדשו ותשרחמ תא רזוח אוה .ול םיקוקז םה ,םהל קוקז אוה אל :לואש
.הנעת ץראה ףאו טעמ דוע .תואה

:תואה אבו
,שבי יבשותמ םישרוד םה תינמיה ןיעה תריקנ תא "קר" .דעלג שבי ינבב הסלקתה ןומע תבר
םירכוז רכז ?ןושמש לש ויניע יתש ורקינ םיתשלפ ירהו ?תחא ןיע יהמ יכו .העינכ תרואל
...המקנה תע עיגה התע .ידעלגה חתפי ידימ הלפמה תא םינומע

ךלמ שי .רקפה לארשי דוע היהי אל יכ ועדי אל ,לארשיל עישומ רבכ שי יכ םינומע ועדי אלו
.לארשיב

שי יכ לארשיב עדווי ,לארשיב ךלמ שי יכ םייוגב עדווי םרט ךא לואש לע החלצ םיהולא חור
'ה תרזעל ואב לארשי יטבש לכ אל יכ ,הרובד ימיב היה רשא תא לואש רכז .לארשיב ךלמ
ןבואר יטבש לש םתולדביה תא ,םירפא ינב לש תדמתמה םתוריהז תא רכז רוכז .םירוביגב
.לארשיב ךלמ שי יכ םעל חיכוי התע .הפצמ םויב וילע םיגיעלמה תא רכזו ,הדוהיו

אצוי ונניא רשא" :ןושארה יתוכלמה ורבד תאו רקבה יחתנ תא לארשי תולובג לכב חלוש אוהו
".ורקבל השעי הכ לאומש ירחאו לואש ירחא

םמשב ליטהל ךלמה אוה יאשר ,והוחשמ איבנהו םיהולא :עדי יכ ,רמא "לאומש ירחא" םג :ןכא
.לארשי לע תורמ

התע .עשוהיו השמ ימיבכ םעל בוש ויה אוהה םויב .דחא שיאכ ואציו םעה לע 'ה דחפ יהיו
תרכהבו ונוצרב ,וחוכב םא יכ ,םעה לכמ הלעמו ומכשמ אוה הובג ופוג הנבמב קר אלש חיכוה
.ודועיי

.תישילשב ךלמוה ןומע לע ןוחצינה ירחאו

.הזה לודגה םויב לגלגב לואש דמע ןכו

.איבנה םע םכש לא םכש ,שאר דיל שאר ,ףתכ דיל ףתכ .םיהולא ינפב חוחשו ךרב לפש
.םעה לכמ הלעמו ומכשמו8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג