!לארשיב ךלמ שי

איבנה לאומש י"ע לגלגב רתכוה שיק-ןב לואש
לארשי יטבש לע ךלמל("םימיה ירבד" רפוס תאמ) לגלג

ולהקתנש םעה תובבר יפמ תומוצע ליג תואירקבו תורצוצח תועורתב ,'הל תונברוק תברקהב
לע ןושאר ךלמל ןימינב טבשמ שיק ןב לואש תא איבנהו טפושה לאומש לומתא ריתכה לגלגב
.לארשי יטבש לכ

לאומש דיעוה ךכ ינפל רבכש רחאל םיטבשה לכ יחילש תוחכונב תיגיגחה ותרתכה וז התייה
ומלענ םינומעה לע לואש לש ריהזמה ונוחצנ רחאל התע קר .ךלמל לואש תא הפצמב
ךלמ שי .לארשיב לודג רבד לפנ .םידגנתמ ןיאו שיק-ןבל דוע םיגעול ןיא .םינורחאה תוקספה
.לארשיב

ץראה לכ התייה ,הכלמהה תגיגח לע ץראה תווצק לכל תואושמ תרזעב לאומש עידוה זאמ
ןכרד ושעש תוחרוא בורמ ומה ברעממו חרזממו םורדמו ןופצמ םיכרדה לכ .הלודג השגרב
ידימ םעישוה לואש רשא ,דעלג ישנא םהירחאו ןימינב ינב ןבומכ ושפת שארב םוקמ .לגלגל
.הבר תובהלתה תותוא וליג אל וללה יכ ףא ,םינכשה םירפא ינב םג םיבר .ןומע

הלוכ הלהנתה ,תירחש ןברקב החתפנו תומדקומה רקובה תועשמ הכשמנש הגיגחה
.םיאיבנה ינבו םייוולה וירזועו שישיה איבנה לאומש לש ותושארב

הרתכהה סקט
דוע םעה תא ריהזהש הרהזאה ירבד לכ תא תפסונ םעפ לאומש עימשה תונברוקה רחאל
!ךלמ :דחא הפ התייה םעה תבושת .ךלמב םעה הצור ןכא םא הנורחא םעפ לאשו הפצמב
.להואה ןמ לואש תא איבהל םיריעצה םינהוכה ןיבמ םיינש לאומש חלש ןכמ רחאל

יחי :הבר תובהלתהב הכורא העש ועירהו חוכ םינומהה ורצע אל םעה יניעל לואש עיפוהשכ
,דרומ ושאר ךא הפוקז ותמוק ,עירמה םעה תורוש ןיב חבזמה רבע לא דעצ לואש !ךלמה
.המ-תונשיב ךותמ םא תושגרתה ךותמ םא

.איבנה ינפב קומע קומע ושאר תא ןיכרהו לאומש ינפב בצייתה חבזמה לא ועיגהב

.לארשי ךלמל הרותה תווצמ תא הליגמ ךותמ איבנה אירקה התע

לודגה עגרה .ביבסמ הררתשה הקומע הממד .שדוק ןמש דכ לאומש לטנ הז ומואנ ירחא
עמש אל שיא .תומוצע םייניעב שחל תליפת ללפתהו המיימשה ושאר תא אשנ לאומש .עיגה
.לואש לש ושאר לע ןמש איבנה קצי רחא .ותליפת ירבד תא

רוטע ושארל בהזה רזנ תא לאומש םש רשאכ םינומהה לש םתובהלתה העיגה האישל םלוא
.שיק ןב לואש לש רוחשה רעשה

תולוחמב םיאצוי תובבר ,תובהלתה תוזחמ
קר .תאז הלודג העשל תובר תועש וכיח רשא תובברה תובלמ האירקה הצרפ "!ךלמה יחי"
יכ םעה לכ והואר הבגומ םוקמ לע דמע אלש יפ לע ףאו םעה לא וינפ תא לואש בסה התע
ויניעב וצצונתה רשא תועמד םג ואר ול םיכומס םידמועה .םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ אוה
.ועישומ-וכלמ תא בהואה םעה הארמל

תא ףיקה םעה .תורצוצחב ועירהו םיפותב וכה םה .םינגנמה םייוולה לש םרות עיגה התע
.תולוחמב ובבוס םימוצע םילגעמב .םדיל ודמעש ךלמהו איבנה תאו םינבאה לג תאו חבזמה

לארשי יטבשל תורשבמ תואושמ
ןורבח ,םילשורי ירה ישארמ .עירמו דקור םעה דועו תורודמו םידיפל ולעוה םיללצה תדר םע
:לארשי יטבש לכל ותתוא רשא תואושמ וארנ םיזירגו

!לארשיב ךלמ שי8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג