לארשי תרצותמ לזרב ברח
לואשל ןד טבשמ ריעצ שיגה

("םימיה ירבד" רפוס תאמ) לגלגלא שגינ הרתכהה רחאלשכ תולעפתהו ההימתב תורועפ תויפ תובברמ וצרפ ליג תועורת
הטורמ לזרב ברח וינפל םשו ךלמה ינפל ערכ ,שמש-תיב שיא ,ןד ןבשמ ןתשוחנ לואש
.הקיהבמו

לואש .שמשה רואל הצצונתה ברחה .לקמ ףניהכ תולקב התוא ףינהו ברחה תא םירה לואש
.הינשהו תחאה ויחל לע וקשנו וינפל ערוכה שיאה תא םירה

,יתשלפל המוד ,ןקז אלל םינפ ףושח - לכמ אילפמהו המוק הבג ,םיעברא ןבכ שיא ,ןתשוחנ
לארשי ינב לע הרסאנ רשא לזרבה תשורח תכאלמ תא דומלל ידכש רפיסו החצ-תירבע רביד
רשע דבעו םיתשלפה לש םנומאל הכז ,לארשי הארממו שובלמ קחרתה ,םיתשלפה וצב
לזרבה שוטיל תכאלמ תא םדמילו ןד טבשמ םיריעצב רחב םג .תגב לזרב תכאלמ תיבב םינש
ךישמה הכתהל לזרב תורפע איבהל ידכ םלוא .הערצ ירוחאמ הדוהי ירה תודרומבש תורעמב
ול רפוכיש םיהולאל וילע ללפתיש לאומש איבנה תאמ שקבמ אוה התע .םיתשלפ םע תויחל
.םיתשלפ םע וייח ןווע

תרצותמ ןלוכ ויה הלא םלוא לזרב תותינחב לארשי ינב ושמתשה םינומעה םע ברקב רבכ
.לארשי ירעל תשלפ יקוושמ וחרבוה ןהו תיתשלפ

לזרב שטולי ךליאו התעמ .דוע הפי יתשלפה רוסיאה לש וחוכ ןיא לארשיב ךלמ ךולמב ,תעכ
.תוילארשי םידיב יולגב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג