םישדח ריע-ישאר תשרוד עבש-ראב

ךופהל אלו היבאו לאוי תא קיחרהל
םיאטוחל טלקמ-ריעל ריעה תא("םימיה ירבד" רפוס תאמ) עבש-ראב

יתב ישאר לכ וסנכתנ ,לואש תכלמהב ףתתשהל לגלגה לא עבש-ראבמ תחלשמה תאצ ינפל
תחלשמה לע וליטה םה .הפוחד הבישיל ןועמש טבשמ םהמ ,הדוהי טבשמ םהמ תובאה
ינב ינש היבאו לאוי לש םטופיש ידימ ולוכ זוחמהו עבש-ראב תא ררחשל ךלמה תאמ שקבל
יפדור םה הלא םינש .הנש םירשע הז בגנה ץרא לכ לע םשמו עבש-ראבב םיטלושה לאומש
יבשות וזעה אל לארשי לכ לע טפושה לאומש היה דוע לכ .םעה תא יאכדמו דחוש יחקולו עצב
ןמזה עיגה לארשיב ךלמ שישכ התע םלוא ,איבנה לש ודובכ ינפמ םהל דגנתהל עבש-ראב
.תובאה לש םריעב טפשמ ילשומו קדצ יטפוש םישל

ישנא תייוולב תאצל ודמע רשא היבאו לאוי לש םנוצר דגנ המייקתה תובאה יתב ישאר תפיסא
יבחרמב םיעורה תוחפשמו עבש-ראב יבשות לש עירכמה םבור םלוא .לגלגל ריעב םמולש
.תרחא תחלשמב ורחב בגנה

רחאל ,בגנב םיטפוש תויהל וחלשנ לאומש ינבש בר זגורב םיטבשה ינקז ונעט הפיסאב
טלקמ ריע עבש-ראב ךפהית לא" לאומש ינזאב םהילע וננולתה ץראה זכרמב םיטבשהש
.תובאה יתב ישאר ונעט - "זכרמהמ וחדוהש םישנא בגנל וחלשי לב ,םיאטוחל8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג