םיגייתסמ בונ ינהוכ

?םימותבו םירואב לאומש לאש אל עודמ- בונ -

ךכ לע האחמ תואכ ,לארשי ךלמל לואש תרתכהב ףתתשהל אצי אל ילע לש ודכנ בוטיחא
תא ליפשה ךכ ידי לעו םימותו םירואב לאש אלו םינהוכב ללכ ץעונ אל ותריחבב לאומשש
.בונ םינהוכה ריע דובכ

ריעצה בוטיחא טלמנש רחאל םינהוכה זכרמל םילשוריל תינופצ וז הנטק הרייע הכפה עודיכ
קבאנ תובר םינש .לודגה ןהכה ישובלמ לכ םע דופאה תא ליצהל חילצהו הלישמ ילע לש ודכנ
,םעה גיהנמו לודגה ןהכה לש ושרויכ רכוי אוהו הליש םוקמ תא אלמת בונש ךכ לע בוטיחא
ןהכה-איבנה לש וירומזמ-ויתוליפתו וימואנ ירחא ההנ םעה .הז קבאמב בצינ לאומש םלוא
.בונל תולעל הברה אלו

.םעה יניעב דרי הנוהכה דובכש דועב לאומש לש ותכרדהב הלע םייוולה לש םדמעמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג