אבצה שארב ךלמה דוד ןב

(יאבצה ונרפוס תאמ) לגלגלע דקפיו לואש לש ואבצ רשכ הנמתי ינומעה שחנ דגנ ברקב רתויב םינייצמה דחא ,רנ ןב רנבא
.לואש ידי לע םקומה עבקה אבצ

.שיק יחא רנ לש ונב אוהו הנומשו םירשע ןב אוה רנבא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג