לארשיב עבק אבצ םקוה

שידח קשנב ונמואי םילייח 300(יאבצה ונרפוס תאמ) לגלג

דימ ךלמה לואש לביק ךכ לע הטלחה .לארשיב התע היהי שיא םיפלא תשולש ןב עבק אבצ
.לארשיב תומחלמהו תויאבצה םיכרדה לכב המלש הכפהמ סינכה תאזבו ותכלמה רחאל

הניחבמ היהש המ תינוחטיב-תיאבצ הניחבמ והירה "םייוגה לככ" ךלמה לש הז והשעמ
.הכולמה-רתכ תחת לארשי-יטבש לש םדוחיאב איבנה לאומש לש והשעמ תינידמ

איהו םעה לכ תא הפיקה םימעפל .ךרוצה תעב קר התייה הכ דע תוסייגתהה ,עודיכ
אבצ היה אל ןכמ רחאל םלוא ;ץראה שוביכב עשוהיו רבדמב השמ ימיבכ הבוח-תוסייגתה
תוברקה רחאלו םהיתודש תא ךרוצ תעל ושטנש םירכיאמ בכרומ םיבדנתמ ליח אלא לארשי
.םהיתבל ורזח

אבצב קיזחהל ךרוצה תא ודילוה שידח קשנב םעה תא ןמאל ךרוצה ןכו ביבסמ םיביואה יוביר
.םיפלא תשולשל רפסמה עבקנ העש יפל .עבק

.ליח ישנאכ זאמ םיעודיה ןימינב ינבמ בכרומ הז בצמ לודג קלח8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג