םיטפושה לע רפס בותכי לאומש("םימיה ירבד" רפוס תאמ) המר

-םייוולה תא איבנה סניכ ,לואש תכלמהל גלגל ותאצ ינפלש ,עדונ לאומש לש ותיב יברוקממ
םעה תודלות ירקיע תא רפס לע ףוסאל ונוצר לע םהל עידוהו המרב רשא וירזוע םירפוסה
לאומש .תוליגמ תורשע תורשעב םירזופמ םירבדה .הזה םויה דעו עשוהי לש ותומ םוימ
עומשל ןכ ומכו בתכב םלצא רומשש המ לכ ףוסאל ,םיטבשה לכב רובעל םייוולה לע ליטה
רמוחה לכ ףסאיישכל .בתכב ורמתשנ אל רשא המה םיבר יכ ,רבעה ירופיס תא םינקזה יפמ
.םיטפושה תודלות רפס תא בותכיו רחבמ איבנה ךורעי8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג