לארשי תא וטפש רשא םיטפושה הלאו
לארשיב ךלמ ךולמ ינפלתכלמה דעו עשוהי תוממ .םיטפושה תפוקתכ םימיה ירבדב םשרת איה .לארשיב הפוקת המת
הז דומעב םינותנה םישרתהו הפמה .הרובג תברו םיעגפ תבר ,תורומת תבר הפוקת ,לואש
תוישרפל הצק ןיא הלא לכ ירוחאמ .םינש רפסמ ועבקי ,תומש רדס ורדסי ,תומוקמ לע וארי
םוצמצ ,רורחש תומחלמו הרובג תובדנתה ,לא-תוחכשו םע-יערק ,רישו םדו עמד ,רעצו דוה
דוחיאל ךשוממ קבאמב לארשי יטבש לע ורבע הלא לכ .השודקו אטח ,בערו עבוש ,תובחרתהו
.ץראה שוביכל ,םיטבשה

םרכזנ ,םיטפושה ימי תא תינרוחא רוקסנ לארשי תוכלמ תפוקת ,השדחה הפוקתה חתפ לע
תורומשה תוליגמ יפ לעו פ"עב תורוסמ יפ לע תישענ וז המישר .תוכלמל ךרדה יללוסכ הכרבל
וטפש רשא םיטפוש ויה .וזמ וז תומלעתמ ןהו שי .וז תא וז תורתוס ןהו שי .םיטבש ינקז ידיב
לשמל ןכ .הפוקתה ךרוא תא חיכומ םינשה ףורצ ןיא ןכ לע .תחא הנועבו תעב םינוש םיטבשב
יהולאל דחא זכרמ היה הפוקתה לכב .תחא הפוקתב ןד תא ןושמשו דעלג תא חתפי וטפש
םייוולה .שדוקה תרמשמ תא ורמש םינהוכה .ילע תומ םע אלא ברחנ אלש הליש אוה ,לארשי
.םעה תא םידמלמו ץראה יבחרב ויה םידדונ


םחלנ ימב
וטבש
טפושה םש
םודא
הדוהי
ןנק ןב לאינתע
באומ
ןימינב
ארג ןב דוהא
םיתשלפ
  תנע ןב רגמש
םיינופצה ןענכ יכלמ
םירפא
תודיפל תשא הרובד
ןידמ
השנמ
שאוי ןב ןועדג
םכשב םינענכה ידירשב
השנמ
ןועדג ןב ךלמיבא
  רכששי
האופ ןב עלות
    ידעלגה ריאי
ןומע
(י"הבעב השנמ) ריכמ
ידעלגה חתפי
    םחל תיבמ ןצבא
  ןולובז
ינולובזה ןוליא
  םירפא
ינותערפה ןודבע
םיתשלפ
ןד
חונמ ןב ןושמש
םיתשלפ
יול
ןהכה ילע
  יול
איבנה לאומש8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג