הכז אל ןושמש,םיטפושה ימימ םירוביגה ןורחא תא הבהאב רוכזנ לארשיב ךלמ םיכילממ ונא וב הז םויב
ודגב וטבש ינב םג ,היה דיחי טעמכ .םיתשלפ םע קבאנ הנש םירשע .הערצ שיא ןושמש תא
תגיגחב ."םיתשלפ םע ישפנ תומת"ב םייסו הירא עוסישב חתפ .וקיח תשא וב הדגבש ינפל וב
בוזעו ךרפ תדובעמ ךרופמו רוויע אוהו ,ןוגד שדקמ תא םיתשלפ לע ליפה לארשי לע ןוחצינ
.ובזע אל ויהולא קר .ומעמ ושפנל

לארשי לע ךלמ ךילמהל ןויערה תא הלעהש היה םינושארה ןמ אוהש םירפסמ וטבש ינב
.לזרבה תכאלמ תא דומללו


היראה תא עסשמ ןושמש8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג