לארשי ינב לש המחלמה יכרד
םיטפושה ימיב-יאבצה וננשרפ תאמ-

לש יאבצה ובצמל תוינייפוא ןלוכש ,תוירקיע תורוצ המכל המחלמה יסיסכת תא קלחל ןתינ
.וינכש תואבצמ שלח קשנה חוכו תינוגרא הניחבמ היה רשא ,ונמע

יאדו םלוא .ךרוצה-תעב םהיתב תא םישטונה המדאה-ידבוע ,םיבדנתממ בכרומ ונאבצ
קר ברקל תאצל יונפ רכיאהו תויה ,הזכ יארע-אבצמ ונמע עשונ היה אל הלודג העושיש
םיישפוח ,תאז תמועל ,ונינכש .תיאלקח הדובעמ ישפח אוה םהב ,הנשב םיטעמ םישדח
םיבדנתמ"ב לזלזל ןיא .םיינוריע וא םידדונ םבורב םתויהמ ,וצפחיש תע לכב ברקל ונדיעוהל
ךישמהל ידכו רבכ שבכנ רשא תא ונידיב םייקל ידכ םלוא ;הרובד תוואג התייה םהילא "םעב
-אבצש םושמ ,יאבצה ונחוכ תא תולעהל לכונ זאו .תע לכב ןוכנה ,עבק-אבצב ךרוצ שי שובכלו
.םיבדנתמ-אבצב םיירשפא םניאש םינומיאו לוגרת רובעי ,ההובג המר לעב היהי עבקה

רתויב תוירוקמ המחלמ יכרדב םיעישומה - םיטפושה וציפ ,שומיחבו ןוגראב םייוקילה תא
לקשמ-יווש גשוה תאזבו ,םייפרגואיגה םיאנתה לש ילמיסקמ לוצינו ,היעתההו העתפהב
:ןרקיעב תוטישה ולאו .ודויצבו וניינמב ףידעה ביואה םע (ןורתי ףאו)

הניא םתרטמ ,המכ יפ לודג ביואב םולהל תיסחי ןטק חוכל רשפאמ הלילה .הליל תפקתה (א
.המוהמו הכובמ ויתורושב סינכהל ,ביואה תא םמהל רקיעב אלא ,רשפאה לככ גרה אקווד
ןיחבמ םדא ןיא ,תעמשמו רדס לכ דבאמ הליל ןושיאב תולפנתהמ עתפומה לודג הנהמ
דימשהל ףקותה חוכה לגוסמ םויה-רואלו ,תלהובמ הסונמ הליחתמ ;בהואל ביוא ןיב הכשחב
חוכה .וזכ הליל-תפקתהל תניוצמ המגוד הנה ןועדג תפקתה .רבע לכל םיצופנה םיטילפה תא
דחפה חוכב םיניידמה הנחמ תא רובשל - הפקתהה תרטמ .שיא 300 - דואמ ןטק ונה ףקותה
,םידכה ץופינ - "םיקרבו תולוקב" הוולמ איה ךכל םאתהבו ,ברחה חוכב רשאמ רתוי המוהמהו
תפלחה ןיב - םיאתמה ןמזה םג רחבנ .עתפל םיעיפומה םידיפלה תובהלו תורפושב העיקתה
םדוע הניש-ירוק ,הררועתה ךא תסנכנהו ,הפייע תאצויה תרמשמה :היינשל תחא תורמשמ
שיא לכ קעזנ - תלהובמה הסונמה הלחהו והערב שיא ברח התייהש רחאל קר .םהיניע לע
.תוליסמב והוללועיו החונמ והופידרה ,ןידמ ירחא ופדריו לארשי

-שוביכ ןמזב החלצהב וב ושמתשה .בראמה סיסכת לש ודוסי תווהמ היעטההו העתפהה (ב
דגנ ךלמיבא י"עו ןימינב דגנ םיטבשה לכ י"ע הכלהכ לצונ הנורחאה תעבו ,(יעה) ץראה
ךשומ אבצה ;ביואה חוכה ירחאמ רתס-םוקמב םיוסמ חוכ תרתסהב ורקיע .םכש-ילעב
.רוחאמו םינפמ המחלמה םיביריל הנהו ,ריעה תא שבוכ ברואה ,וריעמ ביואה תא קיחרמו
ןיבל ירקיעה ואבצ ןיב ביואה תדיכלב קפתסה ךלמיבאו תויה ,תצקמב הנוש ךלמיבא הרקמ
.השבכו םכש לא הנפ הדשב אבצה הכוהש רחאל קרו ,ברואה

-תובכרמ וכשמנ הב ,ארסיס-קרב תכרעמב הלגתמ םייפרגואיג םיאנת לש יתפומ לוצינ (ג
:הרובד רבדכ ,םימשגה תפוקתב ,םייתציבו םיינגפוס םילחנ לש רוזאל תודבכה לזרבה
רחא סיסכת ."ונומה תאו ובכר תאו ןידמ אבצ רש ארסיס תא ןושיק לחנ לא ךילא יתכשמו"
-אבצ רגסנ וז ךרדב .ןדריה תורבעמ תדיכל היה םיטפושה תפוקתב תובר וב ושמתשהש
.לבקל היה לוכי אל תרובגת םגו ,וצרא לא הגיסנ לש תורשפא אלל ביואה ץראב באומ
קתינ ןועדג ;ולש םוחתב רמש טבש לכ ,באומ יטילפ תא רגסו ןדריה תורבעמ תא ספת דוהא
ןדריה-רבעמ םיתרפאה תא חתפיו ,יחרזמה ןדריה רבעמ םיסנה םיניידמה תא וז ךרדב
רבע ןיב ןיוצמ יעבט לובג שמשמה ,ןדריהש הדבועה הלצונ וללה םירקמה לכב .יברעמה
לע טלוש - םהילע טלושהו ,םידדוב תומוקמב קר רבעמל ןתינ ,יחרזמל יברעמה ןדריה
.ץראה ןיב רבעמה

תלפהל תוקודב תוטיש םיחמומל תועודי םנמא .תובר לועפל ונלוכי אל םירוציב דגנכ (ד
לכונ אל תאזב .תאז עצבל םילכהו תוחוכה ונידיב ןיא םלוא ,תוצרפו תורתחמ ןוגכ ,תומוח
,תוביוא םירע דגנכ הבערה-לש רוצמ תטישב אלא וטקנ אל הלחת .ירצמה אבצב תורחתהל
המחלמ-תטישב טקנ ךלמיבא .הז חטשב הזוזת הלח םיטפושה תפוקת ףוסב .לא-תיבבכ
םלוא .םירצה י"ע דחוימב ואבוהש ץע תורוק י"ע םירעה יחירצ תפרש - רתוי הברה תינפקות
הפילצ לש חווטב ואב ,הדימה לע רתי תומוחה לא ברקתהל םיפקותה וצלאנ הז הרקמב
.בכר-יחלפ וא םיצח - םילדגמהמ

לכ לע תלבוקמה הטישב ,תרחאה הטישב טוקנל שיש הארמ ךלמיבא לש ימואתפה וצק
תואמו תורשע דימעהל לכוי רשא ,קזחו זכורמ רטשמב ךרוצ שי ךכל םלוא .םילודגה תואבצה
ןכתיי .הז בצממ ונא םיקוחר ,התע תעל .המודכו תוללוס תכיפש ,רפע תודובעל םילעופ
.הלא תוחוכ םג ונל קפסת הכולמהו

ןויצל םג םייואר ,הכולמה רטשמל םיסנכנו םיטפושה רטשממ םידרפנ ונאשכ וז העשבו (ה
שארב .לארשי לש וחוכ תרבגהל תורוצנו תולודג ולעפ תישיאה םתרובגב רשא םירוביגה םתוא
,םיביוא ליפהל וחילצה די חוכבו שפנ זועב .חונמ ןב ןושמשו ארג ןב דוהא :םיינשה הנושארו
דיחיה לודג - הרובגלו ןאכ הרובג ,ןאכ ןיא תואבצ םא .םיביוא לע המיא ליטהל ,םינרסו םיכלמ
.והערב שיא םירזענה םיברהמ םיביואב תוכהל אצויה

תודיחיל אבצה תקולח :םיטפושה ימיב תויאבצה תוכרעמל תינייפואה הנוכת ןויצל היואר
תוכרעמ ןתוא לארשיב םיאצומ ונא ןיא - הטושפ איה ךכל הבסה .םישאר המכל ,תונטק
-תודיחיב ךרוצ שי הלאכ תוכרעמ םיקהל ידכ .םיירצמב ויהש םשכ תועובקו תושקונ המחלמ
איצוהל ךרוצ היה .םיננכותמו םיעובק םיכרעמל חלצ אל "ינמזה" ונאבצ םלוא ,תועובק אבצ
תונטקה תודיחיה לש ןתודיינו ןתולק תא לצנל םיאיבצמה ולדתשה ךכיפלו ,רממ קותמ
הכרעמב םחליהל ביהרי םאב ןולשיכל יופצ הז אבצ ךא ,תולודג ןמצעב לועפל תולוכיה
תא קזחל ונה לואש לש ינושארה ודיקפת .הב ליגר ונניא רשא ,תרדוסמו הלודג ,תחא
.הכולמה םג ןוכיתו ססובת ,תאזב חילצי םאבו ;לארשי לש יאבצה החוכ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג