?ןימינב טבש הכז המב- ינידמה וננשרפ תאמ -

?ףסויל "םינבה-ןוטק" תא הכולמה-דובכב הכיז עודמ ?ןימינב טבשב איבנה רחב עודמ
ףידעה המל ,ונממ םירידא ,ונממ םילודג - הדוהיו םירפא - לארשי יטבשמ םינש תוחפל ןה
?ןימינב תא אקווד לאומש

ללגב לכ תישאר .םיבושחה ןמ םויכ ונניא ,םעב םיסחוימה ןיבמ אוה םא םג ןימינב טבש
השעמב לארשי יטבש רתי ןיבל וניב לפנש רומחה ךוסכסה ללגב תינש ,תמצמוצמה ותומכ
םירחא םיטבשו ולוכ טבשה לע םרח לטוה ףא רוכזכ .זא וכפשנ םימד הברה .העבגב שגלפ
.וב ןתחתהל ונאימ

םבור ;םיטבשב לודגה אוה .םירפאמ אצת איה ,לארשיב הכולמ םקות םאש היה המדנ
ןכשמה םג היה קפא תמחלמ דע ,היה ונממ ןושארה שבוכה עשוהי ,ואצי ונממ םיטפושה לש
.הלישב ,וברקב

יטבשב לודגה ,הדוהי טבש הז ירה םירפאב תורחתהל היה לולעש רחא טבש היה םא
ןורבחו םחל-תיב תומודקה םירעה .רישעהו רבג ,בחרו טשפ תונורחאה םינשב .םורדה
םירקבמ םנמא םיבר .וברקב ועמטנש טעמכ ןדו ןועמש יטבש .ןה וקלחב םויכ עבש-ראבו
תיבמ שרופכ ותוא וארש ויהו םינענכה םע תומחלמה תיברמב דצה ןמ ודמוע לע תושק ותוא
.וב עוגפל וזיעה אלו וילא דובכב וסחייתה תאז לכב םלוא ,בקעי

הביס םיאור ךכב אקוודו .םעב םידבוכמה םה הדוהיו םירפא םיטבשה ינש םוקמ לכמ
.ןימינב אוה ,ישילש ...טבשמ ךלמה תוריחבל

הרוכבה לע יומס קבאמ ללוחתמ הדוהיו םירפא ןיב .בקעי לש םינבה ןוטק עודיכ אוה ןימינב
אוה ,האל ינבל רוכב וניא םג םא ,הדוהי וליאו ,לחר רוכב ףסוי ןב אוה םירפא .בקעי תיבב
יולו בגנב םידדונ טבש בצמב ראשנ ןועמש ,רתויב ללד ןבואר טבשש רחאל .םהב בושחה
.םיטבשה לכ ןיב םירוזפ םירומו םינהוכ ונממו ,ללכב לחנתה אל

םירצמב וכלומב ףסוי שקיב רוכזכ .ויחא לכ לע היה ביבח בקעי לש םינוקזה ןבכ ןימינב
.ןימינב לש וייחל ברע הדוהי .ןימינב תא וילא איבהל

?עודמ .הכולמ טבש תגרדל "םינבה ןוטק" תא לאומש םואתפ הלעה התע

ירהש ,הדימה לע רתי ותעדב ףיקתו יאמצע אהי אל ךלמהש ךכל גאד לאומשש םירמוא שי
ידכ רתויב ןובנ ינידמ דעצ והזש םירמוא שיו ,הכולמ רטשמב הצר אל הליחתכלמ איבנה
.םיטבשב תקולחמ עונמל

.םימודק תקולחמ .ךפהל ךכו םעב ןוטלשה תא הדוהיל רוסמל םיכסמ היה םירפא םא בר קפס
םהינש ירהש ,ןימינבו םירפא ןיב הנשי םד תברק :הלודג תודגנתהה היהת אל ןימינבל םלוא
.הדוהיו ןימינב ןיב תובבל תברקו לחר ינבמ

םעל תוברואה תונכסה רואל .המחלמ תרובגב ןימינב טבש ןייטצמ הנטקה ותומכ תורמל
םעה אצוי המחלמל לארשי תאצב םנמא .תיאבצ הניחבמ םג הבוט הריחבה תיארנ רבע לכמ
.ךלמה לש וטבשמ םימחולה ןבומכ ודמעי אבצה לש וזכרמב ךא ,ולוכ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג