?לגלג התכז המבםיטבשה ישאר ןיב םיבר םיחוכיו ומדק ןושארה ךלמה לש ותכלמה םוקמכ לגלג תריחבל
תודחא םירע ונעט ןימינבב םג ךא ,ןימינב טבשל ןבומכ איה הרוכבה תוכז .םירעה יחילשו
לגלג לע תיפוס טילחה לאומש םלוא .םירפאו ןימינב לובג לעש הפצמו המרו עבג :וז תוכזל
:םיאבה םימעטהמ

.לארשי תא וטפוש תונש םיעבראב לאומש לעפ ןהבש תוירקיעה םירעה תחא איה לגלג *

,יחרזמה ןדריה רבע יטבש לע התברקב עיפשהל היושעו ןדריל רתויב הכומסה איה לגלג *
.םתולדביהל ששח שי דימתמו זאמש   

.יתשלפה ביואהמ רתויב הקוחר איה *

ומקוה הב .ץראה שוביכב ןונ-ןב עשוהיל הציפקה שרק התייה לגלג :עירכמו ןורחא ןורחאו *
םהיתומחלמל לארשי תואבצ ואצי םשמ .ןדריה רבעמ רחאל םינבאה הרשע-םיתש   
.שדוקמה םוקמה איה הליש ןברוח רחאל .'הל חבזמ םקוה םש .םינענכב   8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג