..."?ללימ ימ ?לליפ ימ" :שיק

ותחפשמ יכ הלגמ ונכלמ יבא
ארג ןב דוהא טפושה יאצאצמ איה(דחוימה ונחילש תאמ) העבג

הרתכהה גחל הלודגה ותחפשמ שארב ,ןושארה ונכלמ יבא ,שיק תאצ ינפל הלק העש
דואמ גיוסמ היה שיק ."םימיה-ירבד" ליבשב תדחוימ החיש ותא םייקל יתחלצה ,לגלגל
,יאנותיעל "ןויאר" ןתונ אוהש וייחב הנושארה םעפה ול וז יכ וב היה רכינו ,החישה תישארב
םיפלאמ םיטרפ רוסמל שיק רתענ ,ותושרל דמעש רצקה ןמזה ףא לעו החישה-תצורמב ךא
.ךלמה - ונב לע רקיעבו ותחפשמ לע

אל) תורוד המכ לש ןיסחוי תליגמ ודיב .שיק והירה ,םודק ינימינב סוחי לעב םירכיא ןב רכיא
ךלמ תא הכהש ארג ןב דוהא טפושה ימד ומדב םילזונ וירבד יפלו (התוא תוארל יתחלצה
.באומ

יפיב ןייטצה .הנש שמחו םישולש ינפל דלונ אוה .םינבב חלצומל בשחנ אל םלועמ ןבה לואש
יתשלפה ביצנה תונבמ תחא וילא םירבד התסינ ףא םעפ .והודמיח תורענה לכו והארמו ותמוק
תונבמ לארשי יריעצ םירהזנ ,הלילד ללגב םיתשלפ ידיל ןושמש לפנ זאמ םלוא ,הדוצמב רשא
.תשלפ

עוקש דימת ,השרחמה ירחא ךלוה היה .תודחוימ שפנ תונוכת לכ לואש הארה אל הליחת
.םירובדב םיברמ םה ןיאש זאמ םירכיא לש םכרד וז ןה םלוא ,םידבכ םירוהרהב

ונתשנ השיא אשנש רחאל" .באה רפסמ "ולש שפנה תמגע ונתוא הגיאדמ התייה םימעפל"
לואש היה לכמ רתוי .תיבל הוודח סינכה ,ןתנוהי ,ול דלונש ורוכב ונב .הבוטל המ ןמז םירבדה
ןיזאמ היה לוחמבו הרישב םיאיבנ ינב תוקהל ריעב םירבוע ויהשכ .הניגנ עמשל וינפ ליהצמ
ןקתש שיאכ והוריכהש ןוויכמ .רפסמ םישדחל םלענו םמע ףחסנ ףא םעפו .תוכורא תועש םהל
"?םיאיבנב לואש םגה" םילאושו םיהמת תוירבה ויה םילכה לא אבחנו

לועש םיווקמ ונא ךליאו התעמ .ומעלו ותיב ינבל ,המדאל תוקבדה איה תירקיעה ותנוכת
.קרפל קרפמ ותוא םיאכדמה חורה-יבצממ ותוא ררחשי הכולמה

"?ללימ ימ ,לליפ ימ םלוא .ויניעב בוט היה יאדו - וירבד תא שיק םייס - וב רחב 'ה םא"8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג