ךלמה תחפשמ.בקעי ינבמ ריעצה היהש ןימינב טבשה יבאל דחאו םירשע רוד אוה לואש ןושארה ונכלמ

לואש .הכעמו (לאיעי םג יורק) לאיבא בא-תיב שאר לש םרוכב םנב שיק אוה לואש יבא
.הנש שמחו םישולש ןב םויה אוה

.בדניבאו עושיכלמ םירחא םינב ינש ,הרשע-שמח ןב ןתנוהי אוה רוכבה ונב

.ב"י תב לכימ הריעצהו ד"י תב ברימ הריכבה ותב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג