הערה החתפנ ןופצמ

קשמד תא השבכ אבוצ םרא

הלודג תימרא המצעמ לע םלוח אבוצ םרא ךלמ רזערדה- תימראה תועידיה תונכוס-

קלח .הזוחמ לכו קשמד לע דחא די-יחמב טלתשה אבוצ םרא ךלמ בוחר ןב רזערדה
.רומדת לא החרזמ הנפ רחא קלחש דועב ,ןונבלה ץרא לא הברעמ הנפ ויתואבצמ

לש יחרזמה ורבעל גוסנ ינשה יבררושא הכלמש רושא תוכלמ לש הלודגה הדיריה רחאל
- לארשי תמגודכ - םיקלוחמ םימראה .ןוכיתה םיו תרפה ןיב קיר ללח שממ רצונ ,לקדחה
םהל םק הנהו .םייתכלממ תוחוכ ולעה אל םויה דע ךא ,הזה בחרמה לכב םיענ םיטבשל
.הלודג תחא תוכלמל םיימראה םיטבשה לכ תא דחאל ףאושה שפנ-זע ךלמ

די רשא ,םיילארשיה ןופצה יטבש לש לילגה ץרא תא וינפל החתפ ףא עובלגב לואש תלפמ
.(םירה יחטשל תכל םיקיחרמ םניא םיתשלפה) םשל תעגמ הנניא םיתשלפ

תמייק דוע יחרזמה ןדריה רבעב .אבוצ-םרא ךותב קשמד-םרא העלבנ קשמד שוביכ םע
.ותוכלמל התוא םג חפסי רזערדהש קפס ןיא ךא ,הכעמ-םרא הנטק תיצרא הכלממ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג