:רנ-ןב רנבא

לכימ רזחות אל("םימיה-ירבד" תורש) םיינחמ

הרסמנ קרו ,איבצמה ינפב אובל השרוה אל לכימ ןיינעב דוד תרגא תא איבהש דחוימה חילשה
:רנבא תבושת ול

רשא ליגיבאב דודל ול יד אל יכו .רבדמה שיאל ,דודגב טשופל ךלמ תב לכימ רזחות אל"
?לואש תב תא שקבי יכ םישגלפו דודל ול םישנ טעמה ?ילמרכה לבנ ידימ המרעב החקל

בוט ,רחא ידיל התוא ןתנ יכ לואש תושעל ביטיה ןכ לע ,ותשא תא בזע ,וכלמב דגב דוד
.םידודג ושארו תורבדמ ףדור אל ,רשיו טקש המדא דבוע שיא ,דודמ

."רנבא ידימ הקניי אל הלעבב וא הב עגונה לכו .דוד לא םיכלמ תב בושת אל8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג