:שבי ירענל רנבא

לארשי דובכ תא םתלצה- םיינחמ -

- הרשע-שמח ינב םירענ םירשע רנ ןב רנבא ינפב ובצייתה הכלמהה סכט רחאל
.םתרובקו וינבו ךלמה תופוג תרבעה לע ול ועידוהו הרשע-שש

.תומח תועמד ורגינ אבצה רש יניעמ
ידימ לארשי ךלמ תפוג תא םתלאג רשאכ .ליחה ינב לארשי יהולא 'ה םכתא ךרבי"
."םינפבמו ץוחבמ ויביוא לכ ידימ ותלחנ תאו ומד תא לואגל וכזת ןכ םילרעה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג