לארשי לכ לע ךלמוה תשב-שיא

.ויחאו ויבא תמקנ תא םוקנל עבשנ ריעצה ךלמה
.דוד תא תופירחב עיקומ רנבאםתוחכונב ,ןופצה יטבשו יחרזמה ןדריה רבע יטבש ישאר ,ןימינבו םירפא ינקז לש םתוחכונב
רש רנ ןב רנבא לש ודוקיפבו הלישב רשא לודגה ןהכה ילע ןב ינפח יאצאצמ לא-תיב ינהוכ לש
.לארשי לכ לע ךלמל ,לואש לש יעיברה ונב ,תשב-שיא ךלמוה ,לארשי אבצ

ירבד .לבא תסוחד התייה הריוואה .םיינחמב רשא םודקה חבזמה דיל םייקתה הרתכהה סכט
לע רנ ןב רנבא רפיס תוומ תממד ךות .לכמ יכב תולוקב ובברעתה "יחי" תאירקו הליפתה
ונב שפנ תאו ושפנ תא ליצהל ,רנבאל ול ,הנורחאה ותדוקפ לעו לואש לש תונורחאה ויתועש
.לואש תיבמ הכולמ ערז ףוסיי אלש ידכ

התע" .לארשיב דחא טבש לע ןורבחב ךלמתמה ישי ןב דוד דגנ רנבא עימשה תופירח םילמ
ויניע תא רענה םש ןכא יכ ,ונתוא ופדרב לואש ונכלמ קדצ ןכא יכ ,הזלה ימחלה-תיב חיכוה
ןב תשב-שיא יחי .רצעה שרוילו ןושארה וכלמל ןמאנ ולוכ לארשי תיב םלוא .םעה לע ךולמל
.ורבד תא רנבא םייס - "לארשי ךלמ לואש

תא םוקנל ,לארשי יהולא 'הל ןמאנ תויהל עבשנו םעה תא תשב-שיא ךרב תועמדמ רוצע לוקב
.םיתשלפה םילרעה ידימ ויחאו ויבא תמקנ

.דוד לש ומש תא וירבדב ריכזה אל תשב-שיא

הניגנ ילכ לכ עמשוי אל םעה תקעזאל רפוש תועורתל טרפ .םוי םישולש לש לבא לע זרכוה
.לארשימ שיא תיבב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג