לארשי-תיב תא םיגלפמ םידוהיה

םיכמתסמ לאומש ידימלת ;ןורבחב ךלמוה דוד
...םיכרבמב תג ךלמ םג ;תמה איבנה לע- ןורבח -

בונ ינהוכ ידירשמ ןהכה רתיבאו ןתנו דג םיאיבנה ינש ,ןועמשו הדוהי טבש ינקז תוחכונב
.ןורבחב ךלמל דוד םויה ךלמוה

דוד תא וייחב דוע לוכיבכ חשמ רשא איבנה לאומש לש האווצ ירבד הליגמ לעמ הרק איבנה דג
.ךלמל

םירחאה וינב תא) ןתנוהיו לואש תומ לע ותניק תא לבנה לע וטרפב דוד ארק "הרתכה"ה ירחא
.(ריכזה אל לואש לש

.ןורבח הבר החמש הררש לבאה תריש תורמל

"ןמאנה ודבע" דודל חלש רשא תג ןרס שיכא יחילש םג ואצמנ החנמה יאיבמ ןיבש ןייצל יואר
.לזרבמ קנע ןגמ - תפרוצמה הליגמב רמאנש יפכ -

אל יכ ןאכ בוטה םנוצרמ אל יכ ןאכ רסמ םינבומ םימעטמ ומש םוליעב הצורה ןורבח שיא
.דוד תא ךילמהל הדוהי ינקז ומיכסה בוטה םנוצרמ

םירחא םלוא ,קלמע ללשמ םהל חלש רשא תוברה תונתמהמ הבר האנה ונהנ םנמא םיבר
ילעבמ םג םה םיבר .םיתשלפ םע המחלמה ימיב גלקצב ותבש ימי תא ול לוחמל םילוכי םניא
םימויאב םלכלכל םוצליא וישנא תואמ עבראו דוד רשאכ םימיה תא םירכוז רשא ,תומדאה
.תוטיחסו

דודג ישנא ידי תא םינמאמ ויה םה גלקצב .םידחא םייתשלפ םילייח םג םיאצמנ דוד ישנא ןיב
אוה ןיאש דיעמ הז םג .םיריכשכ ןורבחל םג ומע םאיבה אוה ךא ,לזרב קשנב שמתשהל דוד
.הדוהי ישנאב חטוב

תא לחנ אוה ,תובר םינש וילע יח אוהש דושה ללש לע ףסונ ,ברה ורשע לע דוד ךמוס ןכ ומכ
ליגיבא ותנמלא .ימואתפ תומ תונושמ תוביסנב תמ רשא ילמרכה לבנ לש תוברה ויתוזוחא
.דודל האשינ יכ תולולכ ידגב השבל לבאו תונמלא ידגב שובלל םוקמב

.וכילמהל הדוהי ינבב ףא תובהלתה וררוע אל הלאה םישעמה לכ

היורצ ינב תשולש םה םהידקפמ רשא ,וישנא תואמ שש שארב ןורבחל עיגה דוד םלוא
.הדוהי לע ונוטלש תא םתרזעב ליטה דוד .םתוירזכאב םיעודיה

.ומע רשא םידדושה דודגו דודל סחיב םג לואש לש וכרדב ךישמי רנ-ןב רנבאש םיווקמ םיבר
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג