האווצ ריאשה אל ןתנוהיאוהש ברקל ותאצ ינפל לואש ןב ןתנוהי לוכיבכ הוויצ ןהיפל רשא תועומש םיציפמ הדוהי ינב
.ולוכ לארשי לע ךלמל ישי ןב דוד תא ךילמהל שי ותעדלו רצעה שרויכ ותוכז לע רתוומ

חורש תעדל חכונ" אוהש דוע רמאנ ןתנוהי לש ותאווצב יכ םינעוטו םיפיסומ העומשה-יציפמ
."םעה לע ךולמל רחבנ אוהו דוד לע הרוש 'ה

תבהא דוד תא ןתנוהי בהא םנמא .ץקוע אלו שבד אלו םירובד אל :םיעידומ ןתנוהי לש ותיבמ
.הכולמה שרוי תא דודב האר אל םלועמ םלוא ,ויבא לואש ידימ וליצה םנמאו שפנ

ויבא לואש תמח תא ומצע לע ריעה אוה .דוד ןעמל וייח תא ןתנוהי ןכיס םיימעפ אלו םעפ אל
הכולמה תוכז לע רתוול ךא ,םהיניב התייה התורכ תודידי תירב .דוד תא םעפ ידמ וריהזהב
.ןתנוהי לש ותושרל ןותנה רבד הז ןיא

דועבמ םשמ ותוא וחירבה אל םא ,העבגב הארנכ תעכ אוהו וירחא ןתנוהי ריתוה שמח ןב דלי
.ןמז8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג