תופוג ודירוה דעלג-ירענ
ןאש תיב תמוחמ וינבו לואש- דעלג שבי -

תיב תוח דע עיגהל דעלג שבימ םיילארשי םיריעצ תדיחי החילצה רתויב תזעונ הליל תלועפב
וארי ןעמל המוח לע ועקוהש ,וינב תשלשו לואש תופוג תא הילעמ דירוהלו הב ספטל ,ןאש
.שאר תתורכ התייה לואש לש ותפוג .רבע לכמ לארשי ינב םתוא

שארה-תורד ךלמה תפוג תא םהיניעב וארש יברעמה ןדריה רבע ישנאמ העידיה עיגהב דימ
ןידע ופרוצ אל ריעצה םליג ללגב רשא ,דעלג-שבי יריעצ ודכלתה ,ןאש-תיב תמוח לע תעקומ
.וינבו ךלמה תפוג תא הרובקל איבהלו ןולקה תא ריסהל וטילחהו ,לואש ילייחל

תורמשמה בל תמושת ררועל אל ידכ ,והשלכ קשנ אללו םויה תועשב ואצי םה תוגוז תוגוז
.ללשו קשנ ףוסאלו ילארשיה אבצה ידירש תא רעבל ידכ ,הביבסה לכב םירייסמה םייתשלפה
םיבראמ המש תדחוימ הצובק .ןאש תיב תמוח ינפל בוש ודכלתה הכישחה תדר םע קר
םדמעבו לולתה רהב ולע םירחאה .תומוחה תא תובבוסה ריעה תורמשמ ינפמ תורעמב
.םרזעב ןנועמה הלילה תלפאשכ ,טאל טאל ןדירוהו תופוגל ועיגה והער יפתכ לע רענ

תופוגה םיצוק יאלמ םיילורח םיחיש ןיב דועצל ולחה םה תופחי םילגרבו ,רוא תולעהל ילבמ
דועבמ הוניכהש הריסב ותוא וצח ןדריל םעיגהב .ץע ידב לע תולטומו םירופא םינידס תופוטע
.םוי

.לשאל תחתמ וינבו םכלמ תא ורבק ןאכו שביל ועיגה רחש םע8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג