תוומה תארקל דעצ לואש

ןוסאה תא ראתמ רנבא("םימיה-ירבד" רפוס תאמ) םיינחמ

.אבצה תלפמו ךלמה תומ לע הרמה הרושבה תא םיינחמ ינקז ינזאב עימשה רנ ןב רנבא

ךרד לע ןוחצינל םייוכיס לכ ויה אל .ןוסאה תא עונמל - רנבא רמא - "ןורחאה עגרב יתיסינ"
רזג ,ןענכ ירעמ םתירב ילעב תוחוכ תאו םהיתוחוכ לכ תא וסייג םיתשלפה .הרישי תושגנתה
.ראדו

ינונחת לכ .עגיו ףייע רחש םע הליל-עסממ רזח אוה .הלילה לכ ויניעל המונת ןתנ אל ךלמה
ויניעמו ,רמא "הנדנל בושת אל לואש ברחו לארשי ךלמ גוסיי אל" .וילע ועיפשה אל יקומינו
ןימאה אל שיא ךא ,ול ויה םינמאנ םלוכ .אבצה ידקפמ יניעמ םלענ אל וחור בצמ .שואייה טבנ
.ןוחצינב

לואש ביבס םילייחה בור וראשנ ,לופיי טלמי אלש ימו הדובא הכרעמהש היה רורבשכ םג
.ךלמה רבעל ףעש ץח טולקל הלחת הנווכב ופוג תא ליטה דחא אל .הרוצב המוחכ

רבעב שדח אבצ םיקיו רתסנ איג ךרד גוסייש ךלמה לע עיפשהל דוע יתיסינ ןורחאה עגרב
.תשב-שיא םינבה ןורחא תא בוחסל יתצלאנ חוכב טעמכו תגסל וברס וינב םג .אוושל .ןדריה


ךלמה תפוגב וללעתה
ינמיס ואצמש םיעידומ ,הלילב לואש תפוג תא וריבעה רשא ,דעלג שבי ישנא .דעלג שבי
יקלחב תושק תועיגפ םג םא יכ ,וילעמ תרכנ שארהש דבלב וז אל .לואש תפוגב תוללעתה
.ורכינ םירחא ףוג


הרובגה ייח לגעמ
.ךלמה לואש לש הרובגה תשרפ החתפנ דעלג שביב
.לארשיב אוה ךלמ יכ הנושארל חיכוה דעלג שביב
.םינומע ידימ םעה תא עישוה דעלג שביב

םינומע ידימ םהילע םייאש ןולקהמ שבי ישנא תא לאג אוה .וידודנ לגעמ רגסנ דעלג שביבו
תפוג תולתיהב לארשימ ןולקה תא וריסה שבי ירענ - דעלג שיא לכ לש ןימי ןיע תא רקנל
.ןאש תיבב םירכונ תמוח לע בוהאה םכלמ
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג

           

1