לואשדבכ לבא .לארשי ירעב יתשלפ בשוי בוש .השק הכמ לארשי אבצ הכוה .לארשיב דבכ לבא
.ןוזרפ ונייה .המחלמ ילכ ודבא .םעב םירוביג ולפנ .לארשיב

.םירוביגב לפנ לארשי ךלמ לואש .שארה תרטע הלפנ .לארשיב דבכ לבא

.ךלמל האצי םעה לש ושפנ
.םעה ןעמל האצי ךלמה לש ושפנ
.ברקל תאצל םדמל רשא לארשי ירוחב והובהא
.םיביוא ללשמ ינש םשיבלה רשא לארשי תונב והובהא
קשע אל יכ ,ןורושי יטבש לכ והובהא ;העור-ילב-ןאצ תפרח ,הפרח ללוג יכ םעה לכ והובהא
.םעה לע לוע דיבכה אל ,לארשי תא

,ול הנב אל ראפ תונומרא ,לארשיב ךלמ היה ;ויכרד יפ לע יח טבש לכ היהו לארשיב ךלמ היה
.ויתובכרמ ינפל וצר אל םיצר .רטעתה אל ףסכו בהזב

.המלו המ לע עדי אל אוהו אכד ושפנ תא רשא איבנה הז תורוחש אבנ רשא לכ וב ומייקתנ אל

?לאומש והפדר המלו המ לע
?םעה יניעל והליפשה המלו המ לע
?הלואש לואש תא דירוה ימ
.םיתשלפ אל
.דחפ אל םהינפמו אנש םתוא
.דוד אל ףאו
.וינפמ דחפ קרו בהא ותוא

.וטבמ תא רידקה ,ושפנ תא תיעבה ,וחור תא הפיר רשא אוה ,והחשמ רשא איבנה הז םלוא
.וילעמ םיהולא חור קיחרה
?לואש לע איבנה תמח האצי המלו המ לע עדוי ןיאו
?קלמע אבצ תסבה ירחא יקלמעה ךלמה תנינח עשפ
?םימי עובש איבנל אווש תייפצ רחאל חבזה אטח
?תונוועה ודבכ הכ יכו ?םעה תקולח דגנכ ,םירוביג תומ דגנכ הלא םילוקש יכו

הנש םירשעו ךולמל חקלנ השרחמה ירחאמ .םיכלמ ןב אל .לארשי יכלמל אוה ןושאר ירהו
?םיהולא והשטנ ,איבנה והבזע המלו המ לע םעל ליחנה דובכו .ךלמ

?םהירע תוצוח ישארב לואש שאר תא הלהצב תאשל םיתשלפל םהל ןתינ המלו המ לע

?םעה םג והבזעיה ,והבזע םיהולא

םכלמ תייווג תא הבר הבהאב ואשנו םשפנ ופרח דעלג ירענ .םרבד תא ורמא דעלג שבי ישנא
.הרובקל

,ובלב לואש תא םעה םג אשי ןכ ;ןושאר ךלמ רכז ,ורכז תא הבר הבהאב םעה םג אשי ןכ
.רוד-ןיעב תמ איבנ תללקמ והלאגי ,םילרע ידימ והלאגי

,וברקב ראשנ אוה .םעה לע אשנתה אל ,הלעמו ומכשמ םעה ןמ הובג היהש יפ לע ףא יכ
.ותברקב

החמית אל ,םעהמ לואש רכז שומי אל ,דוד הנחמ לא םיאיבנה לאומש ידימלת ורבעי תא םגו
.עובלגה רוביגו שמכמ רוביג ,דעלג רוביג ,ןושארה ךלמה תרובג


ברקל ותאצ ינפל הגות ירוהרהב ךלמה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג