תכרעמל תורגא!אוה תוומ-ןב ישי-ןב דוד

!ךרועה דובכ
אל השפנב זוע האצמ רשא תכרעמב םישנאה תצובקל תודוהל ינא הצור הנושארו שארב
תא םכריבעהב תושעל םתבטיה .םמע םיוולנה םיאיבנה ינבו הדוהי ישנא ץחלל ענכיהל
.ידוהיה דוד ןמאנה םדבע לש םדיו םיתשלפ לש םדי ןיידע העיגה אל ןאכל .םיינחמל ןותיעה
.דוגבנ אלו ותיבלו לואשל םינומא ונעבשנ דעלגה ינב ונא

םאה ,םיתשלפ ידימ ונתפרח תא לואגלו ונכלמ תמקנ תא םוקנל םיאצוי ונאש ינפל םלוא
ונכלמ חור תא אכד רשא הז אוה ימחלה תיב דוד אל םאה ?תיבמ עגנה תא רעבל יאדכ אל
לש ובלב שואיי סינכה ,ןתנו דג םיאיבנה הלא ,לאומש ידימלת תרזעבו וחורו לאומש תרזעבו
?םיאיבנה ירבדל דרח הכ ןכ לעו ,לארשי יהולא 'הל היה ןמאנ רשא ,ונכלמ

היה ןכיה ?הכ דע הדוהי טבש היה ןכיה ?םעה לע ךולמל אובי יכ הדוהי טבש אוה ימ
?ןועדגו הרובד תוכרעמב

אל םאה ?לארשיב םחלהל םיתשלפה ואצישכ ,"'ה חישמ" תויהל רמייתמה ,דוד היה ןכיהו
,םהידי תא קזיח אל םאה ,םהל רזע אל םאו ?היה אל וא היה ?םיתשלפ ריע גלקצב היה
?םש ותבש םצעב

.יח אוה דוע לכ ,לואש אסכ ןוכיי אלו שיאה אוה תוומ-ןב ,ןכא
ידעלגה חבש

!םיתשלפ יבזכל ובישקת לא

.דבכנ ךרוע
!לארשי תיב יחא םלוא ,ידוהיה דוד םע ןבומכ םלש יבל ןיא .לואש תיב ןמאנו ינא ןימינב שיא
לכ ןברוחב אלא םינינועמ םיתשלפ ןיא .םיתשלפה םיתיסמה לוקב עומש יתלבל רהזנו רמשנ
אבצ דגנ עובלגב םחלנ דודש העומשה תא םיציפמ םה .וניניב םימד תמחלמב ,לארשי יטבש
דוד חלש רשא ללשה תא יתיאר יניע ומבו ןורבחב יתייה םושלש קר הז .רבדה רקש .לארשי
ןימאי אלו ,דימ רזח ךא ,םיתשלפ םע דד הלע םנמא .יקלמעה ידימ חקלש הממ הדוהי ינקזל
.לארשי אבצ דגנ םחלהל דוד אצי ןכאש םלועל יבל
עבג שיא היכרב
ןימינב טבשמ

!תילג תא גרה דוד אל

!ךרועה דובכ
רתכ קר אל ומצעל לוטיל לואש לש וביוא ידיב םיעייסמ םירפא ינב ונא המל ךכ לע ינא המת
לע םויה דע וב רפוסי אלש לארשיב תיב ךל ןיא .ול-אל הרובג-רתכ םג םא יכ ,ול-אל תוכלמ
.יתשלפה תילג תא גרהש דוד

ןב ןנחלא אוה ,וגרה םחל תיבמ רחא שיא םא יכ דוד אל :עדוי ינאו דמעמ ותואב יתייה ינא
דוע יח וניא אמש וא ,ומצע הזה שיאה קתוש המ םושמ ינא המת .ימחלה-תיב םיגרוא-ירעי
?ונובלע עבתיש ימ ןיאו

!תמאה תא תולגל אוה ונתבוחמש בשוח ינא
רעת ןב ןורצח
םירפא שיא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג