קלמע-הדוהי-תשלפ שלושמה יכוביס

:הזעב הכובמ
?ביוא וא תירב-לעב דוד

.דוד לש ויתוטישפ דוס תא התליג תיקלמעה תחלשמהדוד תטישפ - םינורחאה תוערואמה ילגרל תשלפב םיינידמה םיגוחב הררתשה הבר הכובמ
סחיה לע ,תשלפ ינרס ןיב ןשי חוכיו השדיח תיקלמעה תחלשמה .ןורבחב ותכלמהו בגנב
.לארשיל

םע םולשו תונכש יסחיל םוקמ שיש םירובסה םיתשלפ ןיב שי .ןושמש ימי זאמ ךשמנ הז חוכיו
בכר דוע לכ .יאבצ חוכל ךפהיי אלש וילע חקפל קר ךירצ ;ובש תורזהו ינושה תורמל ,הז םע
המוקת לארשיל םהל ןיא םהידיב ולוכ ףוחה לעו םיה ךרד לע ןוטלשהו םיתשלפ ידיב לזרב
.יאמצע חוככ

םנוצר יא .ילארשיה חוכה לש ולודיגמ היופצ הבר הנכסש הינשה הגלפמה הנעט תאז תמועל
לכמ רתוי ןכוסמ םלענה םהיהולא .רתויב ןכוסמ שוביג וכותב ןפוצ תיתוברת הניחבמ ברקתהל
...םיהולאה ןורא תשרפ הרוכז .ןענכ ילא

.לארשי לש ןושארה םכלמ ,לואש ידימ תודבכ תומולהמ םיתשלפה וגפס תונורחאה םינשב
.המיה בוש םתוא ףוחדל ףאו םיתשלפה לש םחוכל ץק איבהל לולע לארשי יטבש דוחיא
- "םרוביג ןושמש תא ונידיב וריגסה רשא םינש לבוי ינפלמ לארשי יטבש דוע םניא הלא"
.הזע ינותיע ובתכ


ימינפה ךוסכסה תא לצנל הסנמ שיכא
לצנל ,ןויערל ,ךרועמ ןב שיכא תא ,תשלפ ינרסמ רחא תא ררוע דודו לואש ןיב רומחה ךוסכסה
.םידדצה דחאב הכימת ידי לע לארשי םע חוכ תא שילחהל - םיתשלפה תבוטל הז ךוסכס
,הז ישי-ןב תא ורכז רכז יכ הליחת ךכל ודגנתה םירחא םינרס .דודל ורוזאב טלקמ ןתנ ןכ לע
תוטישפ לע תועידי םהל איבה שיכאשכ םלוא .תילג תא ותוכהב םיתשלפ לע הפרח טימהש
.םינרסה לש םתודגנתה השלחנ ,ילאמחריה ,יניקה ,הדוהי יטבש דגנ דוד

.בר ללש ומע איבהו בגנב תוטישפ שמח ךרע גלקצב דוד בשיש םישדוחה תעברא ךות


"םבגב ןיכס עקתי" דודש וששח םינרסה
דגנ המחלמב דוד דודג לש ותופתתשה תייעב קרפה לע הדמעוהשכ רתויב ךבתסה בצמה
.לארשי

דומעי דודש היה הארנ ןכאו .תשלפל דוד לש ותונמאנל עירכמו בושח ןחבמ ךכב האר שיכא
וששח םה .םירחא םינרס ורבס ןכ אל .םיתשלפ םע תאצל ותונוכנ לע עידוה ןכש ,ןחבמב
.הכרעמה תעב "םבגב ןיכס"ל

וגרה אל המל ?עבג לע ,לואש לע וישנא םע הלעי אל המל - ונעט - לואשל דוד אוה ביוא םא"
"?וידיב היהשכ

חוטב היהת לא ןידע" - ינולקשאה ןותיעה "רומח יחל" בתכ - "יובשו רזוע אוהשכ םג ,ירבע"
היהי .דודב ונימאת לא .ונב תומש השעו שיא תואמ שש לש דודג ילב ונידיב היה ןושמש .וב
."ץוחבמ םהמ דחאב עגפיש ימל ול יוא ,היהי רשאכ ףירח םהיניב ךוסכסה

.וכרדמ רוזחל ץלאנ דודו שיכא ענכנ ןכאו

תעירקש הווקת ךותמ ,ןורבחב דוד תכולמל תמלאה םתמכסה תא םיתשלפ ונתנ ןכ יפ לע ףא
.המחלמה שודיח תאו ,דיחאה ילארשיה אבצה לש שדחמ ותמוקת תא ענמת םיינשל הכולמה
.לארשי יכלמ ינש ןיב םיחאה תמחלמל תוכחלו ברעתהל אל וטילחה םוקמ לכמ

דוד השע םמטוחל תחתמ שממש התליג םתחלשמ .תיקלמעה הצצפה "הצצופתה" םייתניב
לש םתירב ילעב ,קלמע לע םא יכ טשופ היה הדוהי ירע לע אלש ררבתה .םתעידי ילב םישעמ
.םיתשלפ

עיגרהל חילצה אל ןפוא םושב .שממ הדיגב דוד השעמב האור אוה .הבר הכובמב אצמנ שיכא
לש ודימלת אוה דודש םיריכזמ םה .שפנב םביוא תא דודב םיאורה םיקלמעה תוחור תא
.קלמע רכז תא תוחמל לארשי תא עיבשה רשא ,איבנה לאומש

לכמ ,םחוקיפב איה הדוהי ץרא םג םהירבדל ,ןדריה ברעמ לכב םיתשלפ םיטלוש העש יפל
דוע לכ .ןתיא תדמוע רזג ףאו ,םתירב ילעב םיסוביה ידיב ןידע איה הרוצבה םילשורי םוקמ
דודג-שאר ותוא דגנ םיעצמאב טוקנל תשלפ ינרס תעדב ןיא לואש ןיבו דוד ןיב ךוסכסה םייק
.ןכוסמ הלגתנש ,ידוהי8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג