הזעל העיגה םיקלמע תחלשמ
דוד דגנ הפירח הנולת השיגהו- הזע -


,הזעב רשא ןוגד שדקמב םיתשלפה לש ןוחצינה תוגיגחב ףתתשהל האבש םיקלמע תחלשמ
.תג ןרס שיכא לש ותוסח שיא דוד לע הפירח הנולת השיגהו םינרסה תצעומ ינפב הבצייתה
.גלקצב וישנאו דוד ובשייתה זאמ םישדח העברא הז םהל םולש ןיא םהירבדל

.ואצמי רשא לכו ןאצ ירדע םיזזובו ןהיבשוי תא םיחבוט ,בגנה ירע לע ףרה ילב םיטשופ וישנא
ינבכ היבשות לכ תא יבשב וחקלו םש דוד רדעהב גלקצ לע םה םג וטשפ ךכ לע הבוגתכ
.תינש םהילע לפנתי אל יכ חיטבהלו םולש םמע תורכל דוד תא ץלאל ךכ ידי לע וויק םה .הבורע
תומש השעו םתוא גישה ,לאערזיב ברקה ללוחתהש ינפל ןופצהמ דוד רזח הברה םתעתפהל
.יקלמעה בגנה לכב

זאמ .תורוד ירודמ אוה ונלש בגנה - תחלשמה ישנא ורמא - ונחנא םולש יבהוא"
ירחא ,בגנה ץרא תא תשרלו ,ונתולכל ונל םה םילכנתמ םירצממ לארשי ינב תאצ
תשלפ ינרס יניעב בטייה .הירעו תשלפ םע ונל םולש הנהו .םירומאה תא םדימשה
בגנה ץרא לע טלתשיו ונב הרגתי ידוהיה דוד הז םתוסח שיאו םתירב לעבש
"?ונתוא דימשיש רחאל

.הבר ההימת וררוע תחלשמה ירבד

עבתנ תג ןרס שיכא .םינרסה תשמח ןיב ןכמ רחאל דימ המייקתנש תרעוס הבישי לע םירסומ
היה דוד ןכש ,םיקלמעה יפב רקשש ןעט שיכא .אוה ותוסח שיא דוד ןכש ,תומשאה לע תונעל
איה הנורחאה ותטישפ .םילאימחריהו םיניקה םתירב ינבו הדוהי יטבש לע קרו ךא טשופ
.דבלב הבוגת השעמ

תושגנתהה יטרפ תא רוקחלו דוד תא רוריבל דימעהל שיכא הווטצנ תרעוסה הבישיה ירחאל
.הנורחאה

םינרסה .הדוהי ךלמכ ומצע לע זירכהש דוד ינפמ םינרסה תא הריהזה םיקלמעה תחלשמ
.רתויב בורקה ןמזב רבד םיקלמעל בישהלו היתוניחב לכמ דוד תשרפב ןודל וחיטבה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג