!דוע גילבנ אל :קלמע
"רוזאה םולש תא ןכסמ דוד"- בגנב-םש-יא -


ששחמ .ודודגו דוד לש הנורחאה םתולפנתה רחאל ףוחד ןוידל וסנכתה םיקלמעה ישאר
.תודוס ידוסב השיגפה םוקמ רמשנ ,היורצ ןב באוי לש וילייח תודיחי לש עתפ תולפנתה

םיריקפמה" םיתשלפב תובר תווקת םילות םניא םיקלמעה םלוא ,הזעל תחלשמ האצי לומתא
."דוד ונביואל לזרב ברח םיחלושו ,דימת ונתוא

ונחנא אל" - םיקלמעה ישאר לש הטלחהה תרמוא - "רוד רודמ לארשיב קלמעל המחלמ"
תיב ןיא .הלילו םמוי ונל םיחינמ םניא דוד לש ויתויפונכ - לארשי יטבש תולובג תא םיגישמה
תונב תא דודו תשלפ יגיראמ לארשי תונב תא שיבלה לואש .ונשוכרמ וב אצמיי אלש הדוהיב
אל גלקצ לע ונישנא תטישפ .ונלש םילמגה תוחרואל םולש ןיא .קלמע ירדע רמצמ הדוהי
םולשל הנכס הווהמ דוד לש ותונפקות .ונתונלבס הצק רבכ יכ ,הבוגת השעמ אלא התייה
.םלומגכ הדוהיל בישנ .ולוכ רוזאה

באומל םודאל םיחילש וחלש רבכו לארשי דגנ םימע תירב םוזיל וטילחה םיקלמעהש עדונ
.ןומעלו8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג