עובלגה תסובת לע לבא תריוואב

'ה חישמ ךלמ - ישי ןב דוד

שאר לע הכולמה-רתכ תא םש רתיבא לודגה ןהכה
.תילג ברח תא וינתומל רגח היורצ ןב באויו ימחלה תיב("םימיה-ירבד" רפוס תאמ) ןורבח

רתכב לומתא רתכוה ,תובאה תרובק םוקמ איה ,הלפכמה תרעמ לומ םקוהש חבזמ דיל
יפכ ,איבנה לאומש ידי לע דוע החשמה ןמשב חשמנ רשא ,םחל-תיבמ ישי ןב דוד הכולמה
,דוד לש ושאר לע םש הכולמה בתכ תא .ןתנו דג םיאיבנה ינש םעה ינקז ינפב ודיעהש
תוחילשב חבט הב השע ימודאה גאוד רשא ,םינהוכה ריע בונ ילוצינמ לודגה ןהכה רתיבא
ודודג שאר ,היורצ ןב באוי דוד ינתומל רגח תילג ברח תא .דופא רוגח היה רתיבא .לואש
.קלמע תא הכה רשא ,דוד לש םסרופמה

ןנוקמו דעוצ ,קש רוגח אוהשכ רקובב לומתא ןורבחל עיגה ,םויכ םישולש ןב אוהש ,ישי ןב דוד
.החמש תועורתב עיפוי דודש ובשח יכ ,םהיניע הארמל ונימאה אל ןורבח ישנא .לואש תומ לע

ראפתמהו הערה הרושבה איבמ ,יקלמעה לש ותגירה לע העידיה התשעש םשורה היה בר
.לואשב ודי תא חלשש ךכב

דג עידוה הפסאב .תוכומסה םירעהו ןורבח ינקז תא ברעה תועשב סניכ לודגה ןהכה רתיבא
,הכולמב קפתסה אל יכ לע !לאומש לוקב עמש אל יכ לע ותיבו לואשב התייה 'ה דיש איבנה
חור ונממ הרס ןכ לע .קלמע ךלמ גגא לע סחו 'ה וצ ירחא אלמ אל ,ברק חבזמל םג םא יכ
.םיהולא

דוד בל לבאי ןכ לע ,היה 'ה חישמו לואש חשמנ שדוקה ןמשב - איבנה רמא - ןכ יפ לע ףאו
לע יכ ,לפנ הרובגבו .םיתשלפ ידימ לפנ ברקה הדשב יכ תאז םגו .וכלמ תומ לע םעה לבאיו
.'ה חישמב עגית רשא דיה הרורא .ביואה די וב היהת אל ןעמל ;וברח

.לארשי יהולא 'ה רחב וב רשא ,דוד לא לאומש ידיב 'ה רבדכ הכולמה בסת התע םלוא


דוד שאר לע - הדוהיל בקעי תכרב
:ונב הדוהיל בקעי תכרב ךותמ עטק המודק הליגמ לעמ ארק איבנה
,הדוהי הירא רוג .ךיבא ינב ךל ווחתשי ,ךיביוא ףרועב ךדי ,ךיחא ךודוי התא הדוהי"
קקוחמו הדוהימ טבש רוסי אל .ונמיקי ימ איבלכו היראכ ץבר ערכ תילע ינב ףרטמ
."וילגר ןיבמ

םא יכ ,בקעי ןב הדוהי שאר לע קר אל וז הכרב האנ ןכא יכ איבנה ףיסוה הכרבה תרבסהב
ףא ,ותוא ףדר יכ ףא 'ה חישמ לואש ייח תא ףורטל ודי חלש אל רשא ,ישי ןב דוד שאר לע םג
.ודיב היה םיימעפ יכ

תא ולבקיו ול ועמשי לארשי יטבש לכש ימחלה תיב דוד אוה יוארו הדוהי טבש אוה יואר
.ותוכלמ

.םיפסאנה לכ לש ליג תועורתבו המכסהב ולבקתנ איבנה ירבד


םיינחמ לע המחלמ רוסאל שרד ישיבא
.דוד רתכב לארשי יטבש לכ תא דחאל ידכ םיינחמ לע המחלמל תולעל שרד היורצ ןב ישיבא
.ץוחמ םיביוא ידמ םיבר .לארשיב םיחא םד תכיפשל האירקה לע וב רעג איבנה ןתנ םלוא
שיאהו ןורבחב ךלמ אהיו םיינחמב ךלמ אהי .הז םד ךפשל תוברוא ןלוכ ,ןומעו םודאו תשלפ
דובכ ןתי ,ומצעמ וילא אוביו הארי לארשיו לארשי תא עישוי ,וכרד חילצי אוה וב הצור 'ה רשא
.'ה ריחבל הווחתשיו

םע המחלמ תורגתהל ןווכתמ ךלמה ןיאו דוד תעד לע האב איבנה לש וז העדוהש םירסומ
.םירחאה לארשי יטבש8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג