לכימ תא ול ריזחהל שרוד דודרשא ותשא לואש תב לכימ תא ותיב לא ריזחהל עבת הבש םיינחמל הפיקת תרגא חלש דוד
.רחאל הנתינו ונממ החקלנ

ואצמי ,דודל לכימ בשות אל םאש תרגיאה ירבדל הפ לעב ףיסויש חילשל רמא היורצ ןב באוי
ןתניתש ,לארשיב ןכ השעיי אל יכ ,םימד ריחמב ולו הואיביו האובחמ םוקמ תא היובא ינב
אלו ,דוד תא הבהאל הקבד לכימ לש השפנש - באוי רמא - עודי תאז םגו .רחאל שיא תשא
.רחאה שיאה רחא הכלה הנוצרמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג