רנבא לצב "ךלמ" תשב-שיא- םיינחמ -
ךלמל ,לואש ינבל ןורחאה ,תשב-שיא ןאכ ךלמוה שדוקה-ןמש ילב ,איבנ ילב ,לודג ןהכ ילב
אבצה רש סכטב טלב הלוחהו ריעצה ךלמהמ רתוי .דעלג ישנאו ןימינבו םירפא יטבש לע
.רנ-ןב רנבא

.ישי ןב דוד דגנ םיפודיג ירבד ועמשוה הכלמהה תעשב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג