!םימיענהו םיבהאנה

ותוא שפחמ דוד - השק עצפנ ןתנוהי ןב- ןורבח -

תשוביפמל ערא ןוסאה לע תעזעזמ העידי ויפבו לואש תעבגמ הנה עיגה דוד ינמאנמ ןימינב שיא
יתשו הידימ טמשנ אוה םיתשלפ דחפמ ריעהמ ומע החרב ותנמואשכ .ןתנוהי לש ודלי שמחה-ןב
.םיינחמל עיגהל החרזמ ךרדב ויה םה .ורבשנ וילגר

תנמואה תא קיבדהל ידכ דימ ואצי םישנא הרשע .רמ הכבו ןוסאה עמשל דואמ דע שגרתה דוד
.הסחמו יופירל ןורבחל םאיבהל ,תשוביפמו

דסח תושעל ןתנוהיל עבשנ דוד .םעה לכ יניעב אלפלו תפומל התייה ןתנוהיו דוד לש םתבהא
.וערז םע8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג