טלמנ ימודאה גאוד

בונ ינהוכב חבטה תא השעש שיאה
דוד לש ותמקנ דחפמ חרב- לגלג -


ןופצהמ םיאב םהשכ םיקלמע השולש תייוולב ןיוזמ ימודא ןאכ הארנ עובלגב הלפמה תרחמל
.המורד ןדריה תא ףעיב םירבועו

הצמשל רוכזה ימודאה גאוד תא ,וינפ תא טילהש יפ לע ףא ,שיאב ריכה לגלג ישנאמ דחא
.בונ ינהוכ חבטמ

.חבטה תמקנ תא דוד וב םוקני אמש ,וילע דחפ הליטה לואש תלפמש הארנ

תאו הדיצ ךלמיחא לודגה ןהוכה ידימ לביק םשו ,בונ ךרד לואש ינפמ וחרבב דוד רבע רוכזכ
חרוב דודש ללכ עדי אל יכ ומותב השע רשא תא השע ךלמיחא .םש הרמשנ רשא תילג ברח
.לואש ידימ

בונ ינהוכ ופרטצה וליאכ תפלוסמ הרוצב לואש ינזואל העידיה תא איבה ימודאה גאוד םלוא
די חולשל וברס םירחא םידקפמ םגו רנ-ןב רנבא םלוא .בונב םוקנל עבת לואש .ךלמה יביואל
חבטו םינהוכה ריע לע לפנתה לואש יריכש םיקלמע המכ םעו בדנתה ימודאה קר .'ה ינהוכב
דופאה תא ליצהו ושפנ לע טלמנ ךלמיחא ןב רתיבא .ףטו םישנ םישנא ,ריעה ינב לכ תא
.שודקה

.תימודאה ותדלומל טלמנו דוד די ינפמ גאוד הארנכ ששוח התע8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג