גרוהל - לואש חצרב ראפתהש יקלמעה

עובלגב האושה לע הרושבה ןמ עזעוז דוד- (רחאתנ) גלקצ -

שיא עיגה ,ךרי לע קוש םיקלמעה תא הכה םש ,בגנהמ דוד לש ובוש רחאל דבלב רפסמ תועש
ךלמה תומו לארשי אבצ תלפמ לע הרושבה תא דודל רשיבו עובלגה לע ברקה הדשמ יקלמע
רשא ,לואש תא תימה וידי ומב אוהש רפיסו לואש לש בהזה בתכ תא ומע איבה יקלמעה .וינבו
.תוומ דע ףייעו עוצפ היהש ןוויכמ וייחל ץק םישל וב ריצפה

יכב הכבו ושאר תא רפאב הסיכ ,ץראה לע בשי ,וידגב תא דוד ערק הרמה הרושבה עמשל
הלליב גלקצ לכ התלע רהמ שיחו ביבס רשא וישנא לכב קבד ויכב .ובל קמועמ םירורמת
.םייובשה תרזחהו קלמע לע ןוחצינה תחמש תא החיכשה רשא ,הארונ

לע רפיס אוה .תקדקודמ הריקח רקחנו דוד ינפב טילפה-יקלמעה תינש אבוה ברעה תועשב
ותגיסנ לע .וינבו לואש לש הרובגה תדימע לע ,לארשיב םיתשלפ ושעש חבטה לע ,ברקה ךלהמ
.לואש תומ לע ףוסבו תשב-שיא םעו םימחול ץמוק םע רנ-ןב רנבא לש

אל ןתנוהי תומ לע .לואשו ןתנוהי לש םינורחאה םהיעגרמ טרפו טרפ לכ תעדל דוד שקיב ןאכ
לע לואש ןעשנ וב עגרב םוקמה תברקל ןמדזנש רסמ תאז תמועל ,הברה רפסל יקלמעה עדי
.םד תתושה ךלמה לע םירגוסו רבע לכמ העבגה תא םיפיקמ םיתשלפש העשב ותינח

ןכאו .והתימיו וב עגפיש ,ונב עושיכלמ ישנאמ דחאכ ומצע תא גיצהש ,יקלמעב ריצפה ךלמה
בהזה תדעצאו ךלמה לש ורתכ הנהו והתימה ,ךלמה תשקב רחא - ותודע יפל - יקלמעה אלמ
.ועורזמ דירוה רשא

:תעזעזמ האירקב דוד ץרפ הז עגרב

"?!'ה חישמ תא תחשל ךדי חולשל תארי אל ךיא"

.ונושלב םגמגמ לחהו םהדנ יקלמעה

.דוד ארק - "!לארשי ךלמ לש וחצורב ,וב ועגפ"

ליצהל הסנ דוע ןורחאה עגרבש יקלמעה לא ץפקו וברח ףלש דוד ןימיל דמעש היורצ ןב באוי
רחיא םלוא "...יתרקיש ...יתגרה אל ...אל" :קעצמ אוהשכ ומצע ותודע תא שיחכהלו ושפנ תא
.תמ לפנ אוהו ,וב העגפ באוי ברח .דעומה תא

ינפל לואש תפוג תא אצמ אוהש איה העדה .יקלמעה לש ורופיסב ןומא םינתונ ןיא דוד יגוחב
יכ ,איצמה רופיסה תאו דוד לא םאיבהל הדעצאהו רתכה תא חקל ,םיתשלפ הילא ועיגהש
לואש ידי לע ףדרנש שדחה ךלמהו ,השעמה לע דוד יניעב דסחו ןח אצמיש ותוליוואב בשח
גרה אל םא םג .הרמ בזכאתנ ןכא .לארשי אבצב הדובכ הרשמל ,לואש הכמ תא ,ותוא םמורי
.הז השעמב ותוראפתה םצע לע שיאה תוומ ןב ,לואש תא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג