דוד ידודנ תודלות הלאו
ןורבחב ותכלמה דע.הנש םישולש ינפל םחל תיבב דלונ

.העבגב לואש לא אב םינש הנומש ינפל

.המרב לאומש לא לואש ינפמ חרוב דוד

רבוע הב ,תשלפ ץראל חרוב אוה וגישי רשא דע חוני אל לואש יכ ןתנוהי יפמ דודל עדוויהב
.תילג ברח תא חקולו שדוקה ןמ לכוא אוה םשו םינהוכה ריע בונ ךרד המרמב

.עגושמ ינפ ודימעהב והוריכה רשא םיתשלפה ידימ לצינ ,תגב דוד

השענ אוהו שפנ יזע םיפדרנ םישנא וילא םיצבקתמ םש ,םלודע תרעמל תחרוב אוה תגמ
.שיא תואמ עברא ןב דודג חקפמ

רשא ףטהו םישנה תאו וירוה תא ריבעמ אוה םחל תיבבש ותחפשמב לואש תמקנ דחפמ
.תור תחפשמ ידירש םירג םש .באומ ץראבש הפצמל תיבב

.תרח רעיב אבחתמו הדוהי ץראל דוד רזוח איבנה דג תדוקפ יפ לע

יפ לע אצויו םירואב לאוש דוד .הליעק תודשב רשא תואלמה תונרגה לע םיטשופ םיתשלפ
םה הליעק ינב תא עישוהש רחאל .םהידימ לארשי לובי תא ליצהלו םיתשלפ תא תוכהל 'ה
.ךלמה ידיל ותוא ריגסהל םיטילחמו לואש תעיבתל םיענכנ

ותוא רקבמ םש ,םורדב רשא ףיז רבדמ תורעמב בשויו הרבדמה דוד חרוב בזכואמו שאוימ
.םתירב תא םישדחמ םה ןתנוהי

תורעמב רתתסמ דוד .ואצמיה םוקמ תא לואשל םילגמו דוד לע םינישלמ ףיז ישנא םג .אי
לע םיטשופו הליעקמ דוד תגיסנו דוד רחא לואש תפידר תא םילצנמ םיתשלפ .ןועמ רבדמב
.םהילע הלוע לואש ץראה

וב עגונ דוד ןיא ךא ,דוד תרעמל לואש עלקנ םש .ידג ןיע לא חלמה םי תוברעל טלמנ דוד .בי
רזוח דוד .םימילשמ םה שגרנ חיש-וד ירחא .ודיב היה יכ תואל ולעמ ףנכ תרוכ קר ,הערל
,ליגיבאו לבנ השעמ .םיקלמעו םידדוש תויולפנתהמ םורדה ישנא לע רמוש .ןועמ תוביבסל
.ןועמ זוחמב רשא למרכב

.שיכא לוע תא ומצע לע לבקמו תג לא בוש טלמנ דוד .וירחא הפידרב בוש חתופ לואש .גי

.בגנה לע טשופ אוה םשמו גלקצב וישנא םע בשייתמ דוד .די

.קלמע תא דוד הכמ עובלגב המחלמה תעשב .וט

.ךלמתמו ןורבחל דוד אב לואש תומ ירחא .זט8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג