רנבאל - לואש שגליפ- לואש תעבג -

- ריעל םיתשלפה ליח סנכיה ינפל - רחש םע לומתא ועיפוה רנ-ןב רנבא ליחמ םילייח השולש
.הידלי םע ,לואש לש ושגלפ ,היא תב הפצר תא לואש תיבמ ואיצוהו

וניע תא ןתנ ומצעכ רנ ןב רנבאש עדונ ךכ רחא םלוא ,תשב-שיא לא תאבומ איהש ובשח הליחת
.םיינחמב רשא םיינמזה וילהואל האיבהו לואש ישנבש הפיב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג