באוממ הרזח דוד תחפשמ("י"הבד" רפוס תאמ) םחל-תיב

ורזח ,שפנ םיעשתמ הלעמל - תיבה לש ףטה לכו ויחא ישנ ,ומא ,ויבא - דוד לש ותחפשמ לכ
.דוד תא לואש תפידר ימיב הסחמ ואצמ הב ,באומב םתולגמ םויה

.לואש םהב םוקנל לולעש המקנ ששחמ ,באומ ץראל ותחפשמ לכ תא דוד ריבעה רוכזכ

ךלמיבא ינבל ואשינ רשא ,תויבאומה הפרעו תור תוחפשמ ילהואב ישי ינב וררוגתה באומב
.תופי םינפ רבסב םש ולבקתנ םה .תורוד השולש ינפל ימענו8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג