דודל רשא םירוביגה

(לארשי אבצ לש הנבמה)תורעמב אבחיהלו הדוהי-רהב טטושל היה גהונ לואש ידי לע דוד ףדרנ םהב םימיב
,השונ ול היה רשא שיא לכ ,םחל-תיבמ ותחפשמ-ינב וילא ורבעו ורקע הרהמ .תוירבדמבו
תארקל ושש רשא םינקתפרהו ריעצה רוביגהמ ובהלתה רשא םיכומסה םירפכה יבשות
לש ךרדב אצמ ותייחמ תא .בטיה ןיוזמ דודג-שארל דוד ךפה ךכ .קוח ןיאב םיישפוח םייח
גהונ םויכ .הביבסה ירישע ול וחלשש "תונתמ" י"ע םג ךא ,תשלפ-ידודג לע דודגב תוטישפ
ולזאש תע לכב ,םיימוקמה םידימאה דחאל חלש דציכ רכזיהל ,ךכ לע חדבתהל ךלמה
חבט רשא החבטהמ קלחל יאכז "דוד ונב" יכ ול ריכזהו ,ןאצה-זג לש תונמדזהב וא ,ויתונוזמ
:"םנב"ל סמה תא םימלשמו - םהיניש םיקרוח "םחרוכ לעב תובאה"ה ויה בורל .ויזזוגל
,רתויב תומיענ אל תוביסנב ,"םנב" דוד לש וילייח 600 םע הרהמב ושגפנ - ובריסש םידדוב
ואובי ,ןכא .לואש תופידר םושמ ,הלא םייח תויחל םיסונא ויה םהש ,ינריכזמ רזעילא םלוא
.תונרגה תא וסש רשא ,םיתשלפמ דוד ישנא םוליצה דציכ ודיעיו הליעק יבשות

,לארשי תורישב םחליהל וירוביג ופיסוה ,תג ךלמ שיכא תורישל רובעל דוד חרכוה רשאכ םג
.תשלפ תירב ינב ,יקלמעהו יזירגהו ינידמה לע אלא ,ווטצנש יפכ - יניקה הדוהי לע אל וטשפו

הדיחיכ ודרפוה ,ךרעב ,תע התואב :םיתשלפב תומחלמה תעב םירוביגה עיגה םתליהת אישל
םהילעו ,שיא 30 תללוכה םירוביג-תדיחי המקוה .םיקיתוה דוד-ידבע 600 רתימ תלדבנ
םיאצמנ םולש תעב .רתוי הכומנ הגרדב השולשו םינוילע םיניצק 3 ,םיריכב םיניצק 6 םידקפמ
םישפות םה המחלמ תעב .("םירוביגה תיב" םתיב) םילשוריב ךלמה תברקב םירוביגה
תגשה ידכ קיפסמ ונניא עבקה ליח רשאכ קר סיוגמה םעה-אבצ תא םיאיבצמו דוקיפ-תודמע
דודגה יקיתוומ דחא ,םישולשה שאר ,ינצעה ונידע :םה םיריכבה םידקפמה תשולש .ןוחצינ
בוש וליג תאפמ .(עבש-ראב דיל ,ןצע - וריע) רבדמב םידודנה תונשב דוד לא ףרטצה רשא
וירבח ימכש לע לטומ הסמעמה רקיעו ,אבצה תלהנהב דחוימב-ליעפ דיקפת אלממ אוה ןיא
,הדוהי-ירהב רבעשל ןאצ העור ,יררהה אגא ןב המשו ינימינבה ודוד ןב רזעילא - השולשל
דקפמ ,לאצבקמ עדיוהי ןב והינב :םה םירחאה םידקפמה תשולש .דוד לש ויכמות ינושארמ
בורקבש תרמוא העומשה) הלעמ הלעמ תולעל דיתע םייאבצה ויתונורשכבו וחור זועב רשא
,גלשה םויב ,רובל ופגב דריו ןכתסה דחא ףרוח .(!יתלפהו יתרכה דודג לע ןוילע דקפמכ הנמתי
רובגל חילצה ,םדא-תויחמ םג ארי אל אוה .הביבסה לכ לע ותתח ליפהש הירא גורהל חילצהו
."באומו ילארא" םש םיארקנה ,באומ ירוביג ישאר לע

ףאו :יתשלפה אבצב ,תודמ שיא ירצמ-ריכש םע םינפ לא םינפ ברק-ודל בצייתה ,ותעשב דודכ
.הב והגרהיו ותינח תא ונממ לזג ,ירצמה לע וב רבגתה ,טבש קר וידיב היה יכ
םיבוט םיסחיב יורש אוה ןיא המ םושמ .דוד תחפשממ ,רתי ןב אשמע אוה ולא השולשב ינשה
ויבאש םירובסה שי :ואצומ ןיינעב "הרושכ אל והשמ"ש תרמוא העומשה .היורצ ינב ינש םע
,השולשה דקפמ תא רתויב בבחמ אוה ןיא ,םוקמ-לכמ .ותודהי לע םיניגמה שיו ,ילאעמשי היה
ותרובגו ורשויב ןייטצמ דוד לא ופרטצה רשא םירזה ןיבמ .אבצה רש יחא ,היורצ ןב ישיבא
.יתחה הירוא

יתשמ תושעל שי תאז .דודגל םישדח םירוביג ףוריצל תוינכת תומייק יכ ,זמר ודוד ןב רזעילא
(ב :ליג-ימעטמ תורישהמ םישרופה םתואו ,םיללחה םוקמ תא םילשהל ידכב (א :תוביס
םירוביגה .דוד ימי תישארב לארשיב בצמה תא םידקפמה דודג ףקשמ יחכונה ובכרהב
.ןומעו דג ,םירפאמ םירוביג ףיסוהל שי םהלו ,עירכמה ובור תא םיווהמ ןימינבו הדוהי יטבשמ

םידיקפתה לועב הנידמה יקלח לכ תא "םותרל" ךרוצה שגרוה הכולמה תוססבתה םע םלוא
דוחייב) םישדח םידקפמ ףוריצ י"ע םישגהל הובגה דוקיפה יגוחב םיבשוח תאזו ,םייאבצה
.םידקפמ-םירוביגה דודגל (ןופצהו ןדריה רבע יטבש ברקמ

.ומוקמב עודי ליח-רוביג אוהש ,ינועדגה היעמשי תומש תא םיריכזמ םיירשפא םידמעומכ
תינכות םשגות םאב .דועו ,וטבש ברקב המוצע העפשהמ הנהנהו ,ינבוארה אזיש ןב אנידע
:תחא הכלממל תאזה ץראה ימע לכ תא תדחאמה תלשלשב תפסונ הילוח לושיח ךכב אהי ,וז
.ילארשיה אבצה לש וחוכל רבדה ףיסוי קפס אללו8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג