..."בקעי תיב יינעב ודי חלש ןעי"

םכש ינומה י"ע תוומל םגרנ םרינודא("םימיה ירבד" רפוס תאמ) םכש

ינומהשכ םכש תובוחרב תומל םגרנ הנש םיעבראכ סמה לע הנוממה שישיה רשה םרינודא
ריעה תא התאצ תעשב ךלמה םעבחר תריישל התוולתנש ותבכרמ תא ופקת ריעה יבשות
.המיילשורי בושל

ערא אל םעבחר לש ותבכרמל ןכש ,סמה לע רשא םרינודאל תנווכמ הארנכ התייה הפקתהה
דבוע-סמ לעו םיסמה לע הנוממה לש ותבכרמ התארנשכל קר ,הב הלטוה אל ןבא ףאו רבד
:!האירק העמשנ

!"םרינודא !הזלה לבנה הנה"

המותר התייה הבכרמה .הבכרמה לע דרי םינבא רטמ יכ - האירקל םינומהה ופיצ וליאכו
םינבאה תורמל ,םתרהד תא םיסוסה ושיחה הליחת ;םיראופמ םיסוס לש תוגוז השולשל
םישרפ הרשע .הכפהתה הבכרמהו םירחאה וב ולקתנ ןושארה לפנשכל םלוא ,םהילע וכתינש
רבע לכמ םרוז לחה ןומהה םלוא ,םד תתוש אוהו הבכרמל תחתמ אציש םרינודא תא ופיקה
תובקעב וטלמנו המידק וצרפ םרינודא ירוחאמ ויהש תובכרמה שלש .םירוצנל ברקתהלו
.הנושאר טלמיהל החילצהש םעבחר לש ותבכרמ

יפכוא לעמ ובחסנ םהמ םיינשש רחאל ךא ,רשה שפנו םשפנ לע דומעל םישרפה וסינ הליחת
.המורד ךרד םהל וצרפ הפולש ברחבו םהיסוס תא רתיה ונברד ,ןומהה ידיל ולפנו םיסוסה

שיא עיפוה םואתפ ךא ,םירזגל והוערקיש היה המדנ הליחת .ללותשמה ןומהל רקפוה םרינודא
:קעצמ לחהו הכופהה הבכרמה לע הלע ,אבנתמ

!לארשי יהולא רמאי רשא תא םירפא םע ועמש ,בקעי ינב 'ה רבדל וניזאה"
בקעי תיב יינעב ודי תא םכינודא הזה שיאה חלש רשא ןעי ,לארשי יהולא 'ה רמא הכ
ןונ ןב עשוהי ןה .םרחב לעמ רשא חרז ןבכ ,הזלה שיאה היהי ןכעכ ,זזב לארשי יתב תאו
לכ יניעל הזה םויהכ םרינודא לקסי לקס .םינבאב ותוא לוקסל הוויצ ,השמ דבע
".'ה םואנ ,לארשי

.םיפלא לש תולוקה םער דהדה !!לקסי לוקס

םשו ריעה תמוחל ץוחמ לא ,הכוה רשא תוכמהמ וא הדרחמ ףלעתמ אוהו ,ןקזה בחסנ התע
.עלס לא רשקנש רחאל םינבאב םגרנ

המרעה היהתו .ןבא וב וליטהו ,םילדבש לדב הלכו דבכנהמ לחה ,םכש ישנא ושגינ דחא דחא
.דואמ הלודג

ימי לכ .וימי ףוסב דוד תא תרש דועו ,שמחו םיעבש ןב אוהו םרינודא לש וייח ומייתסנ ןכ
אינשה ןכ לע ,ורצחלו ךלמל הבר תונמאנב ודיקפת תא אלימו םיסמה לע הנוממ היה המלש
.םעה לע ומצע תא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג