ךלמה תצעומב תרעוס הבישי

"הל אל תומחלמל ררגית אל םילשורי"

רושא דגנ תירבל ףרטצהל אלש םיאיבנה תעד לבקמ טפשוהי(ךלמה תצעומ דיל ונבתכ תאמ)

תצעומ הטילחה ,הידגנתמ ןיבו םרא-לארשי תירבל תופרטצהה ידדצמ ןיב ףירח חוכיו רחאל
.תוקוחר תומחלמ רחא ררגיהל אל םיאיבנה תעפשהב טפשוהי ךלמה

עירכה הדוהי ךלמ םלוא ,רושא דגנ תיזחב תוחלצהה לע תועידיב דודיע ואצמ תירבה ידדצמ
םרא לש התועיבצ לעו ,םודאו ןומע באומ דצמ תובורקה תונכסה לע ועיבצהב ףכה תא
תא םמוקמה יבאומה עשימב יאשחב תכמותו לארשי יחטש לע תוטלתשהל ןיע תשטולה
.ןדריה רבע יטבש

םטבמ תא םימצמצמה "םילדבתמ" םשב תירבה ידגנתמ תא הניכ דבזוהי יאבצה דקפמה
.דבלב םילשוריו הדוהי ימוחתב

.תירבל ףרטצהלמ טפשוהי תא וענמ רשא 'ה יאיבנ דצל ידבז ןב היסמע בצייתה תאז תמועל

רושא אבצ דמוע דוע לכ .ידמל רורב תירבה ילעב לע ןוחצינה ןיא - היסמע ןעט - לכ תישאר
הלודג תינש .הנש רובעכ ירה דימ אל םא ,שדוחמ עסמל תופצל שי סטנורא רהנל רבעמ םלש
תא לסחל ידכ ןומעו באומל די עודיכ תנתונ םרא יכ ,רושא דצמ רשאמ םרא דצמ הנכסה
החנמב דחשל רשפא קוחרה רושא ךלמ ינפ תאש דועב ,םצרא תא תשרלו הדוהיו לארשי
.דבלב

תוצראב תומל ונינב תא חולשל ונל לאו - היסמע םכיס - ונלובגל םיבורק וניביוא"
."תוקוחר

ןיא הנורחאבו 'ה יאיבנ לש םתעפשה תחת עודיכ דמועה ךלמה ףרטצה היסמע לש וז ותעדל
.ידעלגה והילא לש וידימלתמ ,איבנה הלמי ןב והיכימ לש ודימ הזז ודי

יכ םשירוהל אל ונילע הוויצ וניהולא 'ה ,הער ןומעו םודאו באומ ונילע םישרוח הנה"
תמח לש ןתמחלמ םחלנ אל .הבוט תחת הער ונל םילמוג םהו ,המה םירבעה ינבמ
.הבורק םודאו הקוחר רושא .הפ לכב ונתוא םילכוא םה רחמל .םירצמ לשו םרא לשו
".הוויצ אל 'הו ,'ה יפ לע םא יכ המחלמל אצנ אל

תורמשמ תא ריבגהל ,ןדריה רבעב שחרתמה רחא בל תמושתב בוקעל טלחוה ןוידה ךשמהב
יבאומה עשימ תיסמל די ןתית םא התירחא היהת הרמ יכ םודאב תורתהלו הברעב אבצה
.הדוהיב עשפתו8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג