בירחנס הנחמב תוומה ריצק

?םיהולא ךאלמ וא םישורבכע ,ירירמ בטק

רושא הנחמב העווזה-תוארמ תא ראתמ היאר-דעוב הרצקש תוומה-ריצק רחאל ,בירחנס-הנחמב העווזה-תוארמ לע ןושאר ןמאנ רואית
תא רותל ואציש םילייחה דחא יפמ םילשוריב "םימיה-ירבד" רפוס לביק ,רבדה-תפגמ
.הנחמה

:לייחה רפסמ המו
תועבגה לע .ריעה ןמ היובח הרהנמ ךרד רקובה רוא םע יתאצי םישנא השימח לש הצובקב
שארל התולעהל הנכומ רוצמ תנוכמ ףאו הללוס תכיפשל תונכהה ידירש תא וניאר תונושארה
.לת

תואמ תואמ .ימורדה הנחמה לש להאמה וניניעל הלגתה םורדבש ההובגה העבגה ירוחאמ
.םילפונ וא םייוטנ םילהוא לש

.רתויב לק שורשר עמשנ אל .םילהואה ךותב םייח םילייח ששחמ טאל ונברקתה

:העווזה הארמ וניניע דגנל הלגתנ בורקמ ונדמעב
,םיסוס תויווגו םילייח תויווג .תואמל תויווג תויוטנה תועיריה לע וא ,םכותב ,םילהואה ןיב
.םביבס ףצקה דמוע ןידע יכ םתסיסג יעגרב וללותשהש םהב רכינש

.הסיסגה ירוסייב םיתוועמו - םהב העגפש הפגמל תודע - םירוחש םילייחה ינפ

...תונחלושה לע ןיי-ידכ םיכרד ידצב ךלשומ קשנ
םמע ותחקל ודחפ םיטלמנהש ךכל תוא - םילהואה דילו ךרדה ידצב ךלשומ קשנ הברה
.הלחמה תמיאמ

תדוקפ התשק ךא ,בורל ןיי-ידכו בהזו ףסכ ילכ םיסוכמ תונחלוש וניאר םיניצקה ילהואב
.הלאב עוגנל אל ךלמה

איה דואמ דואמ ,םינודיכבו תוברחב ,ןיוצמה קשנב ךא ,םהב ישפנ הקשח אל ללכ תמאה ןעמל
ונבלב החמשה התייה הבר יכ ףא .ירבחמ שיא אלו ינא אל םהב ועגנ אלש ןבומכ ךא ,הקשח
םא יכ ,הלא ויה ברח ירקודמ אל יכ ,תוהלבה הזחמב תוארל םייניעל היה השק ,ביואה תלפמב
.םויא רבד יתמ

ןברוחה לע םירפסמ םיססוג םירושא םילייח
.םהינפב דמע רבכ תוומה יכ ףא ,ויה םייח ןיידעש םילייחב ונלקתנ ישארה שיבכה ידצב
.םתוא וכילשה םיחרובה םהירבחש הארנכ

ןושלב תצק ולמלמ םהמ םיינש ףאו תימרא עמוש ונישנאמ דחא .םמע ונרבדו קוחרמ ונדמע
תתל ונלוכי אל םימ םג .תאז םתשקב אלמל ןבומכ ונלוכי אל .םליצנו םחקינש ושקיב םה .וז
.ונמע היה אל יכ ,םהל

.רבדה לש הריהמה ותוטשפתהל תוביסה תחאל היה םימה רסוחש ונבה םירבדה יעטקמ
.רוצמב האוב ינפל ריעל ץוחמ םימה תונייעמ לכ תא והיקזח ונכלמ םתס רוכזכ

םיירהוצה רחא תועשב לומתא םואתפ האב ,ירירמ בטק ,תירבדמ חורש רמא םילייחה דחא
הלחמה הרבע ךכ רחאו םינושאר וקבדנ םהב ולפיטש הלא .םינושאר םיללח לופנל ולחה דימו
.שיאל שיאמ

דחי הארנכ הנה ואבוהש םישורבכע הנחמב ושפ וירבדל :רתוי דוע הנושמ רבד ונעמש ינש יפמ
.וכעו ןודיצ ילמנמ ןוזמה יקש םע

.ךכל בל םש אל שיא ךא ,םישורבכעה ידי לע םידחא םילייח וכשונ םימי השולש ינפל דוע
.הפגמה תא םמע ואיבהש םה םה םא יכ חורה אלש םירמוא שיו .ותמ םהמ םיינש

רעוב ךאלמ הלילה תוצחב הארש (ימרא ,ןזוגמ לייח אוה) םרא ילא לכ םשב עבשנ ישילשה
.הקירבמה וברחב רצוקו הנחמב רבועה ודיב ברחו שאכ

.וניניעל תמ םילוחה דחא

לש הברעמב בוזעה הנחמה תא וניאר םיקחרממ .הריעה בושל ונרהימו דוע ונבכעתה אל
.ותמקנ תושעל םיהולא לש ויחילש םיברו ביואה תונחמ לכב םיהולא די התייה ןכא :ונעדיו ריעה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג