ןורקעב העווז תוארמ- עבש ראב -

הכלמ ידפ הילא רזחוהשכל ריעב ושחרתהש העווז ישעמ לע עדונ ןורקעמ םיטילפה דחא יפמ
.והיקזח ידיב יובש היהש חדומה

יפ לע ועקוה ,ריעה ידבכנ תואמ שמח ורסאנ הקתלאב ןוחצינה רחאל בירחנס תדוקפ יפל
יבשות יניעל .ריעל ביבס ביבס ובצוה םהיתויווג םע םידומעהו םידומע לע תירושאה הטישה
דוע ורתונ אלש יפ לע ףא .םיעקומה רשבמ םיפרוט תופוע ולכא ,ביבס רשא םירכיאהו ריעה
.םתוא דירוהל ידפ ןתנ אל ,םידלשה אלא םהמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג