!רושא לוע הקרפ לבב

דרמה תא אכדל הוונינמ חלשנ ירושא אבצ דודגןסינב 'י ,הוונינ

ומצעל לטנו דרמתה ,רושאל תופיפכב לבבב םייתנש הז לשומה ילבבה ךיסנה ,ינבא-לב
.רושא ךלמל ישילשה רסאלפ תלגת ימימ רומשה ראות ,(לבב טילש) "יתשכ רש" ראותה תא
.רושא לוע תקירפ השעמל ושוריפ הז השעמ

בירחנסמ ךכ לע תוארוה ועיגה םרטב דוע יאבצ דודג דימ חלשנ ,הוונינב דרמה רבד עדוויהב
תוחוכ תשחה שקבלו עידוהל וילא חלשנ דחוימ ץר קר .לארשי ץראב תומחלמב עוקשה
בירחנס עסמל רוכזכ הדגנתה םיירושא םירש תצובק .ךלמה לש ריהמה ובוש תא ףאו ,םיפסונ
.לבבמ רושאל היופצ תירקיעה הנכסהש הנעטב הברעמ

תא ךרי לע קוש הכהו לבב לע בירחנס הלע ,ןוטלשל ותולעל תישילשה הנשב ,םייתנש ינפל
.םליעל חורבלו קמחתהל חילצה אוהה םלוא ,ןדאלב-ךדורמ לודגה ילבבה דרומה תוחוכ
לעו ךדורמ דצמ ץחלבו דחפב יורש הזש הארנכ ךא ,ינבא-לב תא לבב לע טילשה בירחנס
.םליעב טילפה ,ובירי תא םידקהלו ברעמב בירחנס תוכבתסה תעש תא לצנל טילחה ןכ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג