!םילשוריב םימ !םימ

והיקזח רפחש חולישה תבקנהכאלמה הכשמנ יצחו הנש .רוצמל ךומס המייתסנ המינפ הריעה ןוחיג ןייעממ הלעתה תביצח
.הלילו םוי תורמשמב ןיגוריסל שיא םישימחו האמ הב ודבעו

םיחיגמה םימה םש לע ,"ןוחיג" םשב ארקנ המיילשורי הלעתה הריבעמ וימימ תאש ןייעמה
.ונממ

,הלופכ ותער הז רבד .ריעה תמוחל ץוחמ :רמולכ ,ןורדק קמע לש יברעמה ודרומב אוה ןייעמה
.ביואה תלעותל םה :תינש ,רוצמ ימיב םיבשותה תלעותל וימימ ןיא :תישאר

.המינפ הריעה ןייעמה ימימ תא ריבעהל והיקזח לש ותבשחמב הלע ןכ לעו

ול ןיאש השעמ ,תחא תבב םידדצה ינשמ בוצחל טלחוה הביצחה תכאלמ תא שיחהל ידכ
םיבצוחהש ידכ תוקיודמ תודידמ דודמל היה ןבומכ רקיעה .תורהנמ תריפח תודלותב םידקת
.הנרבוחת תוריפחה יתשו ושגפי םידדצה ינשמ

ךרואל םילבח וחתמנ .ויתחת בוצחל דעונש חטשב ול רשא םינמואהו והיקזח ושע תולילו םימי
.םינוויכה ועבקנו ,ךרדה לכ

.עברו המא לש בחורב הרהנמל םיחתפה םידדצה ינשמ וחתפנ תחא תבב

וקהמ תצק תוטסל חרכה שיש ררבתנ הביצח ידכ ךות םלוא ,המא ףלאל הליחת בשחנ ךרואה
םוקמב .תומא שולש אוה הבוגה .המא האמו ףלא םויה הכרואו הכראתנ איה ןכ לע ,רשיה
.המא האמ לש קמועל הרהנמה העיגמ עלסה ךותבש רתויב ךומנה

:המדאה הבעמב םיעלסה תא םיצצופמ ויה ךכו
ויה ,ושבייתנ םיצעהשכ .םימ םוגיפסה ןכ ינפלש םיצע וסינכה וכותל .עלסב רוח םיבצוח ויה
.םהב תוכהל היה רתוי לק זאו ,םתועקביהל דע ןבאה תוריק לע םיצחולו םיבחרתמ

.העשה תיצחמ ידימ םיפלחתמ םילעופה ויה המדאה הבעמבש קנחמה ללגב

םישיטפה ידה םיבצוחה ינזואל עיגהל ולחה םישדוח ינפל רשאכ החמשה התייה הבר המ
.םירבעה ינשמ םימלוהה

ךלמה דרי ,תונורחאה םינבאה תא ץורפל םירבעה ינשמ םיבצוחה ודמע וב עגרה עיגה רשאכו
.תונורחאה םינבאב םלהו ודיל שיטפה תא לטנ אוהו ומצעבו ודובכב

יאדו חוורמ םוקמה היה וליא .הברה תושגרתהה תא חכשי אל דמעמ ותואב חכונ היהש ימ
.הבקנה יככותב תולוחמב םיאצוי ויה

.עצוב לודג השעמ ןכא יכ ,ךלמה םוי ותוא בירקה בורל הדות תונברוקו הדות תליפת

ועדי ןעמל ,הריעה םימה אצומל ךומס המדאה יקמעמב ןורכיז חול בצחנ הביצחה רכזל
.ויבצוחו והיקזח הואשע רשא האלפומה תבשחמה תכאלמ תא םיאבה תורודה

אלו הב םימה ופטשי ןעמל תוקלח םינבאב הופציר ,הבקנה התקונ ,תוריפחה ורבוחש רחאל
םתסנ רושא אבצ ברקתה רשאכו ,ןויסינ םשל ןייעמה םתסנ רפסמ םימעפ .המדאב ולחלחי
.המיילשורי תחנבו טקשהב ומרז ךוחיגה ימימ לכו ,והואצמי אלש ידכ ירמגל

.הינוב םיכורבו חולישה תכירב ונל יהת הכורב

8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג