תליאל ועיגה ךדורמ ילבבה דרומה יחילש

תחלשמב היהש ילארשי ?הדוהי ךלמ לא תינידמ תוחילש
ןורמוש ילוג לש הלואגה-תיפצ לע רפסמ("םימיה ירבד" רפוס תאמ) תליא

האציש היינאב רוחס רוחס םכרד תא ושעש םליעמ "םירחוס" תצובק העיגה םיה ךרדב
.הנה העיגה דע ביבס ביבס הטשו תרפה ץרפממ
קיצמה ילבבה ןדאלב ךדורמ לש ויחילש םא יכ ,הלא םה םירחוס אלש ררבתה הרהמ דע
.רושא תוכלמל הלעמו הנש םירשע הז

ךרדב םתויהב .הקתלא דיל הלפמה לעו בירחנס לש ןוחצינה עסמ לע עומשל ולהבנ םיחילשה
.הנורחאה הנשב שחרתהש המ לכמ רבד יצחו רבד ועמש אל

תולובג דע עיגה ועמש רשא ,הדוהי ךלמ לא הבושח תינידמ תוחילשב םחלש ןדאלב ךדורמ
.וז הקוחר חרזמ ץרא ,םליע

.ץראה תמדא תא קשנ אוה .תחלשמה ירבחמ דחא תליא ףוח לע הלע הבר תושגרתהב
הלע ןורמושב הכולמה יצעוימ ותויהב .םליעב רשא םילוגהמ ילארשי אוהש ררבתנ הרהמב
םימוצעה םיעוגעגה לע רפיס חילשה .דרומה ךדורמ לש םיצעויה דחאל היהו םליעב םג הלודגל
החטבה ןהבו ימלשורי איבנ תאמ תורגא ועיגה םהידיל .לארשי ץראל םיחדינה לארשי ינב לש
.םילשורילו לארשי יהולא 'הל םבל לכב ובושי םא ,הלוגו יבשמ ולאגיש

המויק ךשמה .דוד תיבמו םילשורימ וערקנ רשא ערקה לע הטרח םילוגה ןיב תרכינ ללכ ךרדב
.'ה יניעב דוד תיב בוט ןכאש החכוה םהל תשמשמ הדוהי תוכלמ לש

םעוזה והיעשי והזש םיחינמ םילוגה ךא ,שרופ אל הלוגל תורגאה רבחמ איבנה לש ומש
.םילוגל רשבמהו םחנמהו םילשוריב חיכומו

איה - ריעה לופית םא .םילשורי רוצמ ללגב הכרדב הכישממ הניאו תליאב הבכעתנ תחלשמה
.הב האבש ךרדב בושת


הוונינב רושא ךלמ בירחנס לש ונומרא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג