והיעשי תאובנ המייקתנםירשה ינזאב רבידו ךלמה ןומרא רצחב והיעשי דמע זאמ תועש עבראו םירשע ורבע אל
:םיאבה םירבדה תא םידרחהו םיכובנה

םימרכ ועטנו ורצקו וערז תישילשה הנשבו שיחס תינשה הנשבו חיפס הנשה לכא"
יכ .הלעמל ירפ השעו הטמל שרוש הראשנה הדוהי-תיב תטילפ הפסיו ,םירפ ולכאו
רמא הכ ןכל .תאז השעת תואבצ 'ה תאנק ,ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצת םילשורימ
:רושא ךלמ לא 'ה
.הללוס הילע ךופשי אלו ןגמ ונמדקי אלו ץח םש הרוי אלו תאזה ריעה לא אובי אל
תאזה ריעה לע יתונגו .'ה םואנ אובי אל תאזה ריעה לאו בושי הב ,אב רשא ךרדב
".ידבע דוד ןעמלו ינעמל העישוהל8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג