םילשורימ גוסנ רושא אבצ

;םירושאה ןיב םיללח יפלא הליפה רבדה תפגמ ;בירחנס-רוצמ רסוה
ישוכה הקהרת לש שדוחמ עסמ לע העומש הצופנ שיכלב('א ןסינ) 'ב רדאב ז"ט ,םילשורי

םואתפ עתפל םילשורי לע םירצה רושא תוחוכ וגוסנ תועובש השולש לש רצק רוצמ רחאל
.רבדה תפגמ די םהב התייהש םיתמ יפלא םהירחא םריאשהב

העומשה הצופנש רחאל ,בירחנס לש ישארה והטמ םוקמ ,שיכלמ העיגה תגסל הדוקפה
.ירצמ ליח שארב ישוכה הקהרת לש שדוחמ עסמ לע

עיפוה והיקזח .תיאלפהו תימואתפה הלצהה רבד םילשורי יבשותל עדונ רקובה רואל קר
.םירוצנה תובבר יפמ ליגה תואושת לוקל ריעה תמוח לע והיעשי איבנה תייוולב

םרטב ךא .תוצח רחאל םייתעשכ ועיגה רושא הנחמב הרזומ העונת לע תונושארה תועידיה
ימודמד רואלשכ ,העש רובעכ קר .ותנשמ ךלמה תא ריעהל ורהימ אל העונתה רשפ ררבוה
ועידוהל ךלמה ןומראל םיצר ורהימ ,הברעמ תוגוסנ ירושאה אבצה תורוש וארנ םינושאר רקוב
.ךכ לע

:רתויב הנושמ הארמ הלגתנ רחשה ריאהשכ
.תועבגה לע הדרחב םיללותשמ םיבכור אלל םיסוס ,ריעל ביבס תוללוגתמ תופוג יפלא
הבר תוריהמב םיחרובה םיירושא םילייח לש םינודיכ ידוחו םינוירש םיצצונתמ םיקחרמב
.ביוא םפדר וליאכ


האיציה רעש לע םירעתסמ םינומה
רעתסהל ףאו תומוחהו תוגגה לע ספטל ולחה םינומהו קזבה תוריהמב ריעב הצופנ העידיה
תאצל אל הרומח הדוקפ המסרפתנ ךלמה םעטמ םלוא .ללש לולשלו תאצל ידכ רעשה לא
הפגמב תוקבדיה עונמל ידכ דחא דצמ אב הז רושיא .תמוי - תושר ילב אצויה לכ :ריעה ירעשמ
דצמ הלובחת וז ןיא םא תומדקומה תועשב ןוחטב היה אל ןיידע ינש דצמ .ביואב העגפ רשא
.הירעש חתפיהב ריעה לע עתפל אובל ידכ םירושאה

.תטלחומ איה ביואה תגיסנ יכ רורב היה תוצח רחא שש העשב קר


םיללח םיפלא תנומש ורפסנ רבכ
תוארלו ריעה תוביבס לכ תא לגרל המוחה לעמ תומלוסב ודרוהש תונטק תוצובק חלש ךלמה
:הרושב ןהיפבו ,רהמ ורזח תוצובקה .בראמ ביואה םש אל םא
ורקדנש םיעוצפה םג םיבר .ריעה ביבס חטשה לכב ירושא לייח ןיא םיתמ םירגפל טרפ
.הסונמה תמוהמב ,םהירבח תוברחב

.ואצמנש םוקמב וראשוהו םייובשכ םיעוצפה ואבוה אל תוקבדיה ששחמ

.תכשמנ הריפסה .םיתמ םיפלא תנומש ורפסנ הכ דע

יאבצה הטמה לכו בצמה ליח תגיסנ לע ורפיסו שיכל תוביבסמ םירכיא ועיגה ברעה תועשב
.הפגמה רבד עדונ אל םש .ריעהמ שארב בירחנס םע

ןמ הלוע שוכב טילשה הקהרת לש ותושארב שדח ירצמ ליחש העומש הצופנ תאז תמועל
.םורדה

העידיה ,הגיסנה וצ לש יתימאה הביסה התייה המ תיפוס עובקל היה רשפא יא הכ דע
.וידחי ןהיתש םאו הפגמה וא םירצממ


תיבה-רה לע הידוה-תונברוק
רצ היה םיהולא תיב .תיבה רהל םירהונ ריעה ינומה ולחה ,ריעה תלצה רבד עדונש רחאל
הדות תונברוק תאלעהב החנמ תעל לחוה לודגה ןהכה וצ יפל .םעה תובבר תא ליכהלמ
.ךלמה ןומראמ וחלשנש

.ריעב תונוזמל הגאד ינפמ םינורחאה תועובשב תונברוקה רפסמ דואמ םצמוצ עודיכ

.המוחה הפצממ ורזח והיעשי איבנהו ךלמהשכ םעה תא הפקתש תובהלתהה ראותת אל

בירחנס אובי אלו רושא תא סיבי 'ה יכ םחיטבהלו םעה תא עיגרהלמ איבנה קספ אל רוכזכ
.המיילשורי

יתלב תועורת לוקל תיבה רה תולעמל דעו תיברעמה המוחה הצקמ םייפכ לא אשינ איבנה
:תוקסופ
"!ןויצב ןכוש 'ה !םיהולאה אוה 'ה !םיהולאה אוה 'ה !הי-וללה !הי-וללה"

םירפא ינב לרוג םהמ ענמו םליצה רשא םיהולא השעמ תא חוכשל אל םעה תא ריהזה איבנה
.ןורמוש יבשותו

הניש ןתנ אל טעמכש תועובש השולש הז .חוני ןעמל ותיבל אבוהו דואמ ףייע הארנ ךלמה
.ריעל הגאדב ויפעפעל


םילשורי רוצמ דע בירחנס עסמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג