םיכלמ לע רבוג םירש רטשמ :ןווי

- ןוויב ונבתכ תאמ -:ודוסימ רטשמה תא הנישש ינידמ ךילהת ןווי תונידמב ללוחתה תונורחאה םינשה תאמ ךשמב
."היטרקוטסירא"ה איה ,םיעושה דמעמ ןוטלשל הלע היתחתו ,דואמב הלבגוה וא המלענ הכולמה
םנמאו .םנוטלש תא קזחל מ"ע תאז ושע ,תחא ריעל םירפכה יבשות תא וצבק רשא ,םיכלמה
ויתושלוחב ןיחבהלו ,םה םג ותוארל ולכי התע םלוא ,ךלמה לש וניע יחווטמב דימת םיניתנה ויה
:םידדוב ויה אל בוש םינגורהו םינטורה .ריעה לש רצה גוחב ידמל וטלב רשא ,תוילילשה ויתונוכתו
.רבעבכ ,םירוזפה םירפכב רשאמ ריעב רתוי הבר תולקב םירשק ורשקו ונגראתה םה

.ןווי יקלח לכב טעמכ םירשה-םיליצאה ןוטלש תיילעו תוכלממה תדיריל ומרג הלא םיחונ םיאנת
.םידחוימה ויאנתל םאתהב .םוקמו םוקמ לכב תונוש ויה םיכלמה תחדהל תורישיה תולתמאה
וא אקוני ריתוהו תמ ךלמהשכ - םירחאב :עשרו סמח ןוטלש ללגב ךלמה חדוה תומוקמ המכב
קזחלו לידגהל ופאשש םיכלמה ויה .ןוטלשה ןסרב םיליצאה ושפת זאו ,תוכלמל חלצי-אל שיא
לושמל ובייחתה וב ,םהיניתנ םע הזוח לע םותחל םופכו הצעומה ינקז םונסיר זאו ,םנוטלש תא
;הנידמב בושח יתלב דיקפל ךפה אוהש ,ךכ ידכ דע הזכ ךלמ לש ויתויוכמס ולבגוה םיתעל .קוחכ
.תורחא םיידיל רבע ישממה חוכה

אדירג דיקפל ךפהש ךלמ :הטרפסב התע תמייק רתויב םילדגומ םידיקפת תלעב הכולמ
ךרוצ היהו ,םימודק םינמזב רבכ םילבגומ ךלמה לש וידיקפת ויה השעמל .הנותאב ןהכמ
.הלא םיגייס ביחרהל ףא

ךלמה .םיטפושכ שמשל םייואר תוחפשמהו םיטבשה ישאר םג םלוא ,ןוילע טפוש אוה ךלמה
תונוהכ לע הקזחה התייה ןהידיבש תומיוסמ תוחפשמ ותנידמב ויה דימת םלוא ,ןוילע ןהכ אוה
.ןחלופ וא טופיש לש ידעלבה אשונה ךלמה היה אל םלועמ .תונוש

ראש תא תאזב המידקהש ,הנותא תא לוטיל לכונ םירשה תוילעו הכולמה תדיריל האנ המגודכ
,אבצ רש - ונייהד "ךראמ-ילופ"כ ליצא תריחב י"ע הנושארב שלחוה יאנותאה ךלמה .ןווי ירע
המולהמה תא ןודמ ינב םיליצאה תחפשמ התיחנה תאז רחאל .ךלמה ןכ ינפל אלימש דיקפת
ןוכראה .רצוע וא ,ןוכרא ידיל ורסמנ ךלמה לש רתויב םיבושחה וידיקפת :הכולמה לע תערכמה
רחבנ ןוכראהש ,עבקנ םינש לבויכ יפל .וייח ימי לכ ןהיכו ,וז החפשמ ינב ןיבמ םעה י"ע רחבנ
ןהכל םיפיסומ הנשיה תוכלמה תחפשמ ינבמ םיכלמ .םויכ בצמה ןכו ,םינש רשע ךשמל קר
םג םיאלממ םייטפשמ םידיקפת .תדב םירושקה םיטפשמב םיטפושו םינוילע םינהוככ
תגהנה תא קרו ךא ךלמה ידיב וריתוה ,לשמ ךרד ,הטרפסב םלוא .ןוכראהו ךראמלופה
.םיליצאה ,רומאכ ,ושפת ךלמה םוקמ תא .סוגראב םג ןכו ,המחלמ ןמזב אבצה

ןוטלשל התלע םשד - סותנירוקבב ,ךלמה ךייתשה הילא םיליצאה תחפשמ הטלתשה םיתעל
.ןוטלשב םיליצאה תוחפשמ לכ ופתוש םירעה בורב םלוא .םידאיחקבה תחפשמ

התע דע יכ תודוהל שיו ,רתויב הבוטה ךרדב לושמל םתודלימ םיכנוחמ הלא תוחפשמ ינב
.הנובתבו ןורשכב תולהונמ ןהו תוליצאה תונידמה תוחרופ

.םיקוח-יצבקב והוללכו והוללכשי ,והודבעי םיקקוחמ רשא ,ימלוגה יקוחה רמוחה ףסאנ התע
םימצמוצמ םיליצא יגוחש הנכסה תפקשנ םלוא ;ליעומו יבויח אוה םירשה ןוטלש הלא תוניחבמ
לעו םהילע הילכ ואיבי ,רחא רטשמל םמוקמ ונפי אל םאו ,ההובגה םתוברתו םה ,ונוונתי הלא
.םהיניתנ

תוכלמ לע הילכ איבה רשא אוה םירשה ןוטלש אל יכו .תאז וניאר ןה דואמ בורקמ ,בורקמו
?ןורמוש8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג